برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

guess

/ˈɡes/ /ɡes/

معنی: حدس، گمان، خیال، تخمین، فرض، ظن، حدس زدن، خیال کردن، تخمین زدن، فرض کردن
معانی دیگر: برآورد تقریبی کردن، گمان کردن، داوری ناشی از حدس و قیاس

بررسی کلمه guess

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: guesses, guessing, guessed
(1) تعریف: to form an opinion of without enough evidence to be certain.
مترادف: conjecture, reckon, surmise
مشابه: divine, figure, infer, postulate, suppose

- Guess how much money I spent on this suit!
[ترجمه SANIYA] حدس بزنید من چقدر پول بابت این کت وشلوار دادم؟
|
[ترجمه z] حدس بزن برای این کت و شلوار چقدر خرج کردم
|
[ترجمه ترگمان] حدس بزن چقدر پول توی این کت و شلوار خرج کردم
[ترجمه گوگل] حدس زدن چقدر پول من در این کت و شلوار صرف!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I guessed his height to be around six feet.
[ترجمه SoGaNd] من حدس زدم قد او حدود/نزدیک به6 فوت است.
...

واژه guess در جمله های نمونه

1. i guess he is sick
گمان کنم مریض است.

2. let's guess he won't come
فرض کنیم که نیاید.

3. an educated guess
حدس بررسی شده،حدس قریب به یقین

4. one can guess from the looks of it
از ظواهر امر می‌توان حدس زد.

5. miss one's guess
در پیش بینی یا تخمین اشتباه کردن

6. according to my guess
بر طبق تخمین من

7. she didn't once guess the truth
او ابدا اصل قضیه را حدس نزد.

8. to hazard a guess
حدس زدن

9. it is not easy to guess a man's price
تخمین ارزش یک انسان آسان نیست.

10. it is too early to guess the outcome
هنوز خیلی زود است که بتوان نتیجه را حدس زد.

11. my mind raced ahead to guess what she would say next
مغزم به سرعت کار افتاد تا حرف بعدی او را حدس بزنم.

12. I guess he is a business tenderfoot.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم تازه‌وارد اهل تجارت است
[ترجمه گوگل]من حدس می زنم او یک مشاجره تجاری است
[ترجمه شما] ...

مترادف guess

حدس (اسم)
aim , guess , conjecture , surmise , supposal
گمان (اسم)
doubt , supposition , impression , aim , assumption , opinion , belief , guess , conjecture , surmise , thought , idea
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
تخمین (اسم)
approximation , estimate , guess , conjecture , surmise , assessment , estimation
فرض (اسم)
hypothesis , supposition , liability , assumption , duty , guess , supposal , presumption , obligation
ظن (اسم)
guess , conjecture , surmise , hunch , suspicion
حدس زدن (فعل)
guesstimate , rede , guess , conjecture , surmise , imagine , infer
خیال کردن (فعل)
reckon , suppose , deem , guess , think
تخمین زدن (فعل)
account , compute , estimate , appraise , guesstimate , foreshow , guess
فرض کردن (فعل)
reckon , adjudge , assume , presume , consider , suppose , deem , guess , imagine , repute , hypothesize , posit

معنی عبارات مرتبط با guess به فارسی

حدس زنی، کار حدس
نوعی دیگر، قسمتی دیگر
در پیش بینی یا تخمین اشتباه کردن
(عامیانه - تصمیم یا طرح یا عمل کسی را) پس از انجام مورد حدس و قیاس قرار دادن، بیرون گود ایستادن، از دور دست بر آتش داشتن، پیش بینی کردن
انچه من میتوانم حدس بزنم

معنی guess در دیکشنری تخصصی

guess
[ریاضیات] حدس زدن، حدس

معنی کلمه guess به انگلیسی

guess
• conjecture; supposition; hypothesis
• suppose; hypothesize; conjecture
• if you guess something, you give an answer or an opinion about something when you do not know whether it is correct.
• you also say that you guess something when you give the correct answer to a problem or question, although you did not know the answer for certain.
• a guess is an attempt to give the right answer to something when you do not know what the answer is.
• if you say that something is anyone's guess or anybody's guess, you mean that nobody can be certain about what will really happen or what is really the case.
• you say `guess what' to draw attention to something exciting, surprising, or interesting that you are about to tell someone.
• you say i guess to indicate that you think that something is true or likely; used in informal american english.
• if you keep someone guessing, you do not tell them what they want to know.
anyone's guess
• issue that no one is sure about, something not known by anyone
educated guess
• an educated guess is a guess which is based on a certain amount of knowledge and therefore likely to be correct.
intelligent guess
• good estimate, smart guess
lucky guess
• fortunate guess, winning answer, accurate guess
second guess
• if you second-guess someone, you think of different ways they could have done something after the event.
wild guess
• dissolute guess, shot in the dark

guess را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ram ran
give an answer to something without begin sure of the fact
😍😘
حدس،گمان،فرض،خیال
محمدجواد گرامی
یه سوال داشتم گذشتهguess چی میشه و آیا ing میگیره
Alisa joon
فرض کردن.
خیال کردن.
تصور کردن.

بیگدلی
آقای گرامی عزیز، سلام،
گذشته و سوم شخص ed می گیرد و استمراری آن ing می گیرد...�من دارم فقط حدس می زنم، نمی دونم با اون جمله منظورش چی بود؟�
?"I am just guessing, I really don't know what he meant by that statement"
Zohre
حدس زدن
sajjad
حدس زدن
فرض کردن
Yasi
گمان
لیلی موسوی
anyone's guess: الله‌اعلم، مشخص نیست، فقط خدا می‌داند
tinabailari
حدس
guess what 🌇
حدس بزن چی شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی guess
کلمه : guess
املای فارسی : گوس
اشتباه تایپی : لعثسس
عکس guess : در گوگل

آیا معنی guess مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )