برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1350 100 1

guffaw

/ɡəˈfɒ/ /ɡəˈfɔː/

معنی: خنده بلند، قاه قاه، حرف مفت، قاه قاه خندیدن
معانی دیگر: قهقهه زدن، خنده ی بلند و خارج از نزاکت کردن

بررسی کلمه guffaw

اسم ( noun )
• : تعریف: a burst of loud or boisterous laughter.
مشابه: howl, roar

- The joke produced howls and guffaws from the audience.
[ترجمه ترگمان] این شوخی زوزه و خنده حضار را برانگیخت
[ترجمه گوگل] این شوخی باعث ایجاد جوش و ضعف در مخاطب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: guffaws, guffawing, guffawed
• : تعریف: to emit a burst of loud or boisterous laughter.
مشابه: howl, roar

واژه guffaw در جمله های نمونه

1. He guffawed with delight when he heard the news.
[ترجمه ترگمان]وقتی اخبار را شنید قاه‌قاه خندید
[ترجمه گوگل]او وقتی که خبر را شنید خوشحال بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We guffawed at what Graham had written.
[ترجمه ترگمان]ما به چیزی که گراه‌ام نوشته بود خندیدیم
[ترجمه گوگل]ما آنچه را که گراهام نوشته بود، فریب دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He bursts into a loud guffaw.
[ترجمه ترگمان]با صدای بلند شروع به خندیدن می‌کند
[ترجمه گوگل]او به گاف با صدای بلند نفوذ میکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He tried to ask her between guffaws what had happened.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد از او چیزی بپرسد که چه اتفاقی افتاده بود
[ترجمه گوگل]او سعی کرد از بینش هایش بپرسد چه اتفاقی افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As t ...

مترادف guffaw

خنده بلند (اسم)
yak , boff , guffaw , haw-haw
قاه قاه (اسم)
guffaw
حرف مفت (اسم)
idle talk , guffaw , small talk , tattle , lockman
قاه قاه خندیدن (فعل)
guffaw

معنی کلمه guffaw به انگلیسی

guffaw
• loud laugh
• burst into loud laughter
• a guffaw is a very loud laugh. count noun here but can also be used as a verb. e.g. he guffawed and thumped his friend on the shoulder.

guffaw را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
قهقه. خنده ی بلند
We guffawed at what Graham had written.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی guffaw
کلمه : guffaw
املای فارسی : گوففو
اشتباه تایپی : لعببشص
عکس guffaw : در گوگل

آیا معنی guffaw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )