برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1290 100 1

Hearthrug

واژه Hearthrug در جمله های نمونه

1. Recovering, Emmie seized the thin old hearthrug and began to beat at the flames.
[ترجمه ترگمان]امی خیلی زود به خود آمد، the کهنه را برداشت و شروع به ضربه زدن به شعله‌ها کرد
[ترجمه گوگل]امی هیدروکربن نازک را گرفت و شروع به ضرب و شتم در شعله های آتش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sitting on the hearthrug, Bobby looked at her, mutely seeking an explanation for his master's absence.
[ترجمه ترگمان]بابی روی قالیچه نشست و بی‌صدا به او نگاه کرد و بدون هیچ توضیحی برای غیبت اربابش توضیح داد
[ترجمه گوگل]بابی در صندلی نشسته بود، نگاهش را به او نگاه کرد، به شدت به دنبال توضیح برای غیبت استادش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Eliza goes down on her knees on the hearthrug to look for the ring.
[ترجمه ترگمان]الی زا روی قالیچه زانو زد تا حلقه را ببیند
[ترجمه گوگل]الیزا روی زانوهایش در گوشه اش می نشیند تا حلقه را دنبال کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The great lady and the little gentleman stood together on the hearthrug.
[ترجمه ترگمان]آن خ ...

معنی کلمه Hearthrug به انگلیسی

hearthrug
• rug that is placed on the floor in front of a fireplace
• a hearthrug is a rug which is put in front of a fireplace.

Hearthrug را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara pouraziz
شومينه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hearthrug مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )