انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1090 100 1

Homophobia

تلفظ homophobia
تلفظ homophobia به آمریکایی/ˌhoʊməˈfoʊbiə/ تلفظ homophobia به انگلیسی/ˌhəʊməʊˈfəʊbiə/

(ترس یا تنفر شدید نسبت به همجنس بازان و همجنس بازی) همجنس باز هراسی، همجنس بازی هراسی

بررسی کلمه Homophobia

اسم ( noun )
مشتقات: homophobic (adj.), homophobe (n.)
• : تعریف: an extreme fear or hatred of homosexuals or homosexuality.

واژه Homophobia در جمله های نمونه

1. Groups like ours are committed to eradicating homophobia, racism and sexism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گروه‌هایی مانند ما متعهد به از بین بردن همجنس گرایی، نژادپرستی و تبعیض جنسی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گروه هایی مانند ما متعهد به ریشه کن کردن همجنسگرا، نژادپرستی و جنسیت هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. There's still a lot of homophobia in American society.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنوز تعداد زیادی از همجنس گرایی در جامعه آمریکایی وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنوز در جامعه آمریكایی همبستگی زیادی وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. There is probably less homophobia in the movie industry than in many others.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]احتمالا کم‌تر از همجنس گرایی در صنعت فیلم وجود دارد تا در بسیاری از موارد دیگر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]احتمالا در صنعت فیلم همجنسگرا کمتر از بسیاری دیگر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The word homophobia pops to mind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] کلمه homophobia به ذهنم خطور کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کلمه homophobia به ذهن میآید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Issues of racism, sexism, and homophobia were discussed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسائل مربوط به نژادپرستی، تبعیض جنسی و همجنس هراسی به بحث گذاشته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسائل نژادپرستی، جنس گرایی و هوموفوبیا مورد بحث قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. It is often observed that misogyny and homophobia go together.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اغلب مشاهده می‌شود که misogyny و همجنس هراسی به هم نزدیک می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اغلب مشاهده می شود که بدبختی و همجنسگرا با یکدیگر همبستگی دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Indeed, the charge of homophobia is itself a kind of reverse discourse facilitated by the dynamic of perversion itself.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع، جرم همجنس گرایی خود نوعی از گفتمان معکوس است که به واسطه پویایی خود انحراف، تسهیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در واقع، اتهام همجنسگرا خود نوعی گفتمان معکوس است که توسط پویایی خود منحرف تسهیل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. First and most obviously perhaps, it shows how homophobia is often integral to a conventional kind of masculine identity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اول و به طور واضح، این نشان می‌دهد که چگونه همجنس گرایی اغلب برای یک نوع مرسوم از هویت مردانه انتگرال گرفته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اول و شاید واضح تر، این نشان می دهد که چگونه هوموفوبیا اغلب به یک نوع متعارف هویت مردانه متصل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This reflects not only homophobia but also sexism, since gay men are stereotyped as effeminate, too much like women.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نه تنها نفرت از همجنس گرایی بلکه تبعیض جنسیتی را نیز منعکس می‌کند؛ زیرا مردان همجنس گرا، کلیشه‌ای و زنانه هستند، بیش از حد زنانه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نشان دهنده نه تنها همجنس گرایانه بلکه جنس گرایی است؛ زیرا مردانگی همجنسگرایانه به شکل زننده، بسیار شبیه به زنان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. This is not to diminish the roles that homophobia played or continues to play in exacerbating the problem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این چیزی نیست که نقش‌هایی را که همجنس هراسی ایفا کرده یا به بازی در تشدید این مشکل ادامه می‌دهد را کاهش ندهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نباختن نقش هایی است که هوموفوبیا در تشدید مشکل به بازی یا ادامه بازی می پردازد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Many feminists claim that homophobia and ignorance are at the heart of people's refusal to label themselves as feminists, even though they agree with the tenets of feminism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری از طرفداران feminists ادعا می‌کنند که همجنس گرایی و جهل در قلب امتناع مردم از برچسب زدن خود به عنوان feminists، حتی اگر آن‌ها با اصول فمینیسم توافق دارند، قرار دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از فمینیست ها ادعا می کنند که همجنسگرا و نادانی در قلب انسانی افراد است که خود را به عنوان فمینیست ها علامت می زنند، حتی اگر با فمینیست ها موافق باشند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Homophobia refers to an irrational fear, prejudice or discrimination towards homosexuals.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Homophobia به ترس غیرمنطقی، تعصب یا تبعیض علیه همجنس گرایان اشاره دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Homophobia اشاره به ترس، تعصب یا تبعیض نسبت به همجنس گرایان غیر منطقی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Don't let fear of homophobia or the stigma associated with homosexuality prevent you from identifying yourself as gay or bisexual to your doctor or seeking routine health care.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اجازه ندهید ترس از همجنس گرایی یا ننگی که با همجنس گرایی مرتبط است، شما را از شناسایی خود به عنوان همجنس باز یا دو جنسی به پزشک خود و یا به دنبال مراقبت از سلامت روتین رها کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اجازه ندهید ترس از همجنس گرایی یا شرم آور مرتبط با همجنس گرایی شما را از شناسایی خودتان به عنوان یک همجنسگرایان یا دوجنسگرا به پزشک خود یا به دنبال مراقبت های بهداشتی معمولی جلوگیری کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The lives of many young gay people are ruined by unthinking and widespread homophobia in society.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زندگی بسیاری از جوانان همجنس گرا به وسیله unthinking و homophobia گسترده در جامعه ویران می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زندگی بسیاری از جوانان همجنسگرا توسط جامعهی ناخودآگاه و هماهنگی گسترده در جامعه ویران شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Homophobia به انگلیسی

homophobia
• fear of homosexuals or their lifestyle, strong dislike of homosexuals or homosexuality

Homophobia را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Toomaz ١٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
همجنس گرا ستیزی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی homophobia
کلمه : homophobia
املای فارسی : هوموفوبیا
اشتباه تایپی : اخئخحاخذهش
عکس homophobia : در گوگل


آیا معنی Homophobia مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )