برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

Hostile

/ˈhɑːstəl/ /ˈhɒstaɪl/

معنی: دشمن، عدو، ضد، ضد، متخاصم، خصومت امیز
معانی دیگر: وابسته به دشمن، ناوردی، خصم، پرکینه، غیر دوستانه، خصمانه، دشمنانه، خصومت آمیز، کین آمیز، کین توز، مخالف، کیاگن، ناسازگار، (بازرگانی و مالیه) وابسته به بدست آوردن اکثریت سهام و مهار شرکت علیرغم میل مدیران آن

بررسی کلمه Hostile

صفت ( adjective )
مشتقات: hostilely (adv.)
(1) تعریف: of or relating to an enemy or antagonist.
مترادف: enemy, inimical, opposing
متضاد: allied, peaceful
مشابه: aggressive, belligerent, warlike, warring

- The hostile army was preparing its attack on our forces.
[ترجمه ترگمان] ارتش دشمن در حال آماده کردن حمله خود به نیروهای ما بود
[ترجمه گوگل] ارتش خصمانه آماده حمله به نیروهای ما شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The two hostile nations seem to be on the brink of war.
[ترجمه ترگمان] به نظر می‌رسد که این دو ملت دشمن در آستانه جنگ قرار دارند
[ترجمه گوگل] به نظر می رسد دو کشور متخاصم در آستانه جنگ قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: feeling or showing dislike, ill will, or antagonism.
مترادف: antagonistic, unfavorable, unfriendly
متضاد: benign, friendly, genial, warm
مشابه: acrimonious, aggressive, antisocial, argumentative, bellicose, belligerent, combative, contentious, fractious, ill, malicious, offensive, quarrelsome, savage, surly, truculent, ugly

- The teenager responded to her mother's ...

واژه Hostile در جمله های نمونه

1. hostile aircraft
هواپیماهای دشمن

2. hostile to reform
مخالف اصلاحات

3. a hostile glance
نگاه کینه آمیز

4. a hostile takeover of the company
قبضه کردن خصم‌آمیز شرکت

5. the moon's atmosphere is hostile to life
محیط ماه برای زندگی ناسازگار است.

6. a buffer zone between two hostile countries
سرزمین جداساز دو کشور متخاصم

7. he advised moderation to the hostile parties
او طرفین متخاصم را دعوت به گذشت و خونسردی کرد.

8. my situation between the two mutually hostile brothers was very awkward
وضعیت من در میان آن دو برادری که به هم خصومت می‌ورزیدند بسیار حساس و مشکل بود.

9. they construed my words as critical and hostile
آنها حرف‌های مرا انتقادی و خصومت‌آمیز شمردند (تعبیر کردند).

10. disagreements and rivalries splintered the party into several hostile groups
عدم توافق و رقابت موجب شد که حزب به چندین دسته‌ی متخاصم تقسیم شود.

11. he is moody; one day he is kind, the next day he is hostile
او دمدمی است،یک روز مهربان است و روز دیگر پر خصومت.

12. Southampton fan ...

مترادف Hostile

دشمن (اسم)
adversary , enemy , hostile , foe , antagonist , foeman
عدو (اسم)
opponent , adversary , enemy , hostile , foe , antagonist , oppositionist , assailant , contestant , gutfighter
ضد (اسم)
opponent , adversary , hostile , foe , antagonist , opposite , contrast
ضد (صفت)
contrary , opponent , adversary , hostile , opposite , antagonistic
متخاصم (صفت)
adversary , hostile , belligerent , antagonistic
خصومت امیز (صفت)
hostile , antagonistic

معنی کلمه Hostile به انگلیسی

hostile
• unfriendly, antagonistic
• if you are hostile to someone or something, you disagree with them or disapprove of them.
• a hostile person is unfriendly and aggressive.
• hostile situations and conditions make it difficult for you to achieve something.
hostile activity
• aggressive acts, belligerent deeds, bellicose actions
hostile attitude
• antagonistic stance, aggressive position, belligerent approach
hostile takeover
• (economics) external controlling of a company against the company's will
hostile witness
• witness who testifies in a contrary manner to what is expected

Hostile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Miss Farrokhi
سخت، خشن
میثم علیزاده
1. خصمانه
2. ضد، بر علیه
3.ناسازگار( نامساعد به منظور دست یافتن به هدفی)
Soroushgh97
دوستان شنیدن میگن طرف با فلانی بده یعنی رابطه اش باهاش خوب اینم همین معنا رو میده you've been pretty hostile to everyone latelyتو این اخیرا با همه بد بوده ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hostile
کلمه : hostile
املای فارسی : هستیل
اشتباه تایپی : اخسفهمث
عکس hostile : در گوگل

آیا معنی Hostile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )