برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1332 100 1

Howl

/ˈhaʊl/ /haʊl/

معنی: ضجه، عزاداری کردن، فریاد زدن، زوزه کشیدن
معانی دیگر: (مانند گرگ یا سگ و غیره) زوزه کشیدن، زنودن، (از درد یا غم و غیره) نالیدن، نعره کشیدن، ویله زدن، چاویدن، نوفیدن، زنوییدن، هوار کردن، عربده کشیدن، (مجازی) فریاد کشیدن (به نشان اعتراض و غیره)، سخت مورد اعتراض قرار دادن، با سروصدا اعلام کردن یا گفتن، جار زدن، زوزه، نوفه، فریاد

بررسی کلمه Howl

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: howls, howling, howled
(1) تعریف: to utter or make a long, loud, mournful sound like that of a wolf or dog.
مترادف: ululate
مشابه: caterwaul, cry, wail

(2) تعریف: to cry out loudly, as from sorrow, distress, anger, or the like.
مترادف: bawl, cry out, wail
مشابه: bellow, groan, keen, moan, scream, yell, yowl

(3) تعریف: (informal) to laugh loudly and exuberantly.
مترادف: guffaw, roar, scream
مشابه: laugh

- They howled at his jokes.
[ترجمه ترگمان] به لطیفه‌های او زوزه می‌کشیدند
[ترجمه گوگل] آنها جوک های خود را گول زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to express by howling.
مترادف: bawl, roar
مشابه: bellow, cry, hoot, scream, shout, yell

- The crowd howled its disapproval.
[ترجمه ترگمان] جمعیت اعتراض خود را به هم زدند
[ترجمه گوگل] جمعیت آن را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Howl در جمله های نمونه

1. howl (somebody) down
با داد و فریاد اعتراض آمیز صدای ناطق را تحت‌الشعاع قرار دادن یا خفه کردن

2. they raised a howl over high taxes
آنها از مالیات‌های سنگین دادشان بلند شده بود.

3. one's night to howl
نوبت عیش و عشرت شخص

4. A dog will not howl if you beat him with a bone.
[ترجمه ترگمان]اگر با یک استخوان او را کتک بزنی، یک سگ زوزه نخواهد کشید
[ترجمه گوگل]اگر شما با استخوان او را ضرب و شتم، سگ نخواهد زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Envy assails the noblest, the winds howl around the highest peak.
[ترجمه ترگمان]Envy از همه noblest است و باد در بالاترین نقطه اوج زوزه می‌کشد
[ترجمه گوگل]حسادت نجیب تر می شود، باد در اطراف بالاترین قله سرازیر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. One must howl with the wolves.
[ترجمه ترگمان]یکی باید با گرگ‌ها زوزه بکشد
[ترجمه گوگل]باید با گرگ ها را زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Howl

ضجه (اسم)
cry , dole , scream , exclamation , howl , yell , squall , lament , wail , squeal , shriek , whoop , plaint , yawl , yammer
عزاداری کردن (فعل)
howl , mourn
فریاد زدن (فعل)
cry , shout , bawl , scream , howl , yell , squall
زوزه کشیدن (فعل)
bay , yap , yowl , howl , whimper , yip , ululate

معنی عبارات مرتبط با Howl به فارسی

با داد و فریاد اعتراض آمیز صدای ناطق را تحت الشعاع قرار دادن یا خفه کردن
نوبت عیش و عشرت شخص

معنی Howl در دیکشنری تخصصی

howl
[برق و الکترونیک] زوزه صدای نامطلوب و ممتدی که بر اثر پسخورد الکتریکی یا اکوستیکی در گیرنده رادیو یا سیستمهای تقویت کننده بسامد شنیداری تولید می شود.
[سینما] سوت
[برق و الکترونیک] سوت حاشیه صدای سوت یا زوزه مانندی که در گیرنده ی رادیو توسط مدارهایی تولید میشود که در حاشیه آستانه ی نوسان هستند .

معنی کلمه Howl به انگلیسی

howl
• poem by allen ginsberg (published in 1956)
• yowl, wail, cry (of pain, anger, protest, etc.)
• yowl, moan, wail, cry out (in pain, anger, protest, etc.)
• if a wolf or a dog howls, it utters a long, loud crying sound.
• if a person howls, they make a long, loud cry, expressing pain, anger, or unhappiness. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...a howl of pain. she let out a bit of a howl when he put her finger in the basin of water.
• when the wind howls, it blows hard and makes a loud noise.
• if you howl with laughter, you laugh very loudly.
• see also howling.
• if people howl you down, they shout loudly to stop you speaking.
howl down
• silence by shouting at
howl of outrage
• shout of anger, yell of offended fury

Howl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

alireza
معنیش در فیلم ترسناک به معنیه عزاداری یا زوزه هست ولی در صحبت یعنی بی مصرف ولی معنی زیاده دارع
من را در اینستا گرام دنبال کنید @408alirezw
مهدی باقری
۱-زوزه کشیدن حیوانات
۲-زوزه
۳-صدای باد که یه چیزی شبیه زوزه ست
۴-گریه کردن با صدای بلند و کشیده
۵-فریاد کشیدن برای اعتراض و درخواست چیزی
aram
با صدای بلند خندیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی howl
کلمه : howl
املای فارسی : حول
اشتباه تایپی : اخصم
عکس howl : در گوگل

آیا معنی Howl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )