برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1319 100 1

habitual

/həˈbɪt͡ʃuːəl/ /həˈbɪt͡ʃʊəl/

معنی: معتاد، معمولی، عادی، مرسوم، همیشگی، عادتی، مزاجی
معانی دیگر: (وابسته به خوی یا عادت) عادتی، خویی، منشی، به روال، (ناشی از عادت یا اعتیاد) ریشه دار، دیرینه، شخص دائم الخمر

بررسی کلمه habitual

صفت ( adjective )
مشتقات: habitually (adv.), habitualness (n.)
(1) تعریف: in accordance with habit; customary.
مترادف: accustomed, customary, inveterate, regular, routine
متضاد: uncustomary
مشابه: chronic, confirmed, conventional, frequent, general, persistent, traditional, usual

- Interrupting is one her annoying habitual behaviors.
[ترجمه Dariush Alagha] پریدن وسط حرف دیگران یکی از رفتارهای آزاردهنده همیشگی اوست
|
[ترجمه ترگمان] حرف زدن یکی از رفتارهای همیشگی‌اش - ه
[ترجمه گوگل] قطع شدن یکی از رفتارهای معمول عادتش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He's gone out on his habitual morning run.
[ترجمه ترگمان] او امروز صبح در حال فرار از خانه بیرون رفته‌است
[ترجمه گوگل] او در اجرای صبح معمول خود رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: ...

واژه habitual در جمله های نمونه

1. one of those habitual gamblers
یکی از آن قمار بازهای قهار

2. she started her habitual crying
او گریه‌ی خود را برحسب عادت سرداد.

3. he sat on his habitual seat at the head of the table
او در جای همیشگی خود در صدر میز نشست.

4. He's a habitual smoker--he always has a cigarette while having dinner.
[ترجمه ترگمان]سیگاری معمولی است - همیشه وقتی شام می‌خورد سیگار می‌کشد
[ترجمه گوگل]او سیگاری معمولی است - او همیشه در حال شام یک سیگار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They waited for his habitual response.
[ترجمه ترگمان]منتظر جواب همیشگی او شدند
[ترجمه گوگل]آنها منتظر پاسخ عادی خود بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She sat smoking her habitual cigarette.
[ترجمه ترگمان]نشسته بود و سیگار habitual را می‌کشید
[ترجمه گوگل]او سیگار کشیدن سیگار عادت داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف habitual

معتاد (صفت)
accustomed , addicted , habituated , inveterate , habitual , wonted , usual
معمولی (صفت)
accustomed , habitual , wonted , usual , ordinary , normal , common , commonplace , general , rife , banal , common-or-garden , run-of-the-mill
عادی (صفت)
habitual , wonted , usual , ordinary , normal , common , commonplace , plain , rife , regular , natural , customary , workaday , pompier , unremarkable
مرسوم (صفت)
habitual , usual , common , standard , prevalent , traditional , customary
همیشگی (صفت)
perennial , eternal , habitual , usual , continual , perdurable , perpetual
عادتی (صفت)
habitual , customary
مزاجی (صفت)
habitual , temperamental

معنی عبارات مرتبط با habitual به فارسی

معنی کلمه habitual به انگلیسی

habitual
• customary, usual, routine, commonly done
• a habitual action is one that someone usually does or often does.
habitual criminal
• repeat offender, lawbreaker who continually reverts to criminal activity
habitual drunkard
• person who gets drunk regularly
habitual liar
• chronic liar, person who routinely makes untrue statements
habitual offender
• person who commits crimes regularly
habitual thief
• person who steals regularly

habitual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a
عادت های
فلورا
Out of habit
English woman
همیشگی معمولی
هومان قاسمی
روزمره
:(:)
وابسته
یا معتاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی habitual
کلمه : habitual
املای فارسی : هبیتوال
اشتباه تایپی : اشذهفعشم
عکس habitual : در گوگل

آیا معنی habitual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )