برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

handlebar

/ˈhændəlˌbɑːr/ /ˈhændlbɑː/

معنی: فرمان، دسته دو چرخه
معانی دیگر: (دوچرخه و موتور سیکلت و غیره - معمولا جمع) فرمان، دسته

بررسی کلمه handlebar

اسم ( noun )
• : تعریف: (usu. pl.) a steering bar with handles on a two-wheeled vehicle, such as a bicycle or scooter.

واژه handlebar در جمله های نمونه

1. handlebar mustache
سبیل چخماقی

2. The rider came off and the handlebar went into his neck.
[ترجمه ترگمان]سوار بر اسب فرود آمد و the به گردن او رفتند
[ترجمه گوگل]سوار رفت و راننده به گردنش رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had a prominent handlebar moustache and a high colour to his cheeks.
[ترجمه ترگمان]سبیل بلندی داشت و رنگ بلندی به گونه‌هایش داشت
[ترجمه گوگل]او تا به حال یک سبد از جنس برجسته و به رنگ گونه ای به گونه های او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Put on those flying goggles, tweak that handlebar moustache and blow the enemy to hell!
[ترجمه ترگمان]عینک flying را بگذار روی آن عینک دسته دو handlebar و دشمن را به جهنم!
[ترجمه گوگل]قرار دادن آن عینک پرواز، نیشگون گرفتن این سبیل فرمان و ضربه دشمن به جهنم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He had no hair and a handlebar moustache that his face made look a foot long on each side.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف handlebar

فرمان (اسم)
order , bill , word , edict , precept , instruction , command , decree , mandate , commission , errand , institute , sanction , ordonnance , charter , steering wheel , commandment , ordinance , handlebar , rescript
دسته دو چرخه (اسم)
handlebar

معنی کلمه handlebar به انگلیسی

handlebar
• curved steering bar of a bicycle or motorcycle
• the handlebars of a bicycle consist of the curved metal bar with handles at each end which are used for steering.

handlebar را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی handlebar
کلمه : handlebar
املای فارسی : هندلبر
اشتباه تایپی : اشدیمثذشق
عکس handlebar : در گوگل

آیا معنی handlebar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )