برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

handy

/ˈhændi/ /ˈhændi/

معنی: اماده، قابل استفاده، دم دستی، ماهر، چابک، چالاک، سودمند، سریع، موجود، روان، دستی، مقتدر، بسهولت قابل استفاده، سهل الاستعمال، بادست انجام شده، استاد در کار خود
معانی دیگر: نزدیک، سهل الوصول (آنچه رسیدن به آن آسان است)، در جای مناسب، (آنچه کاربرد آن آسان است) آسان، موجب صرفه جویی در وقت، راحت، آنچه که راندن آن آسان است، دم دست

بررسی کلمه handy

صفت ( adjective )
حالات: handier, handiest
(1) تعریف: easily available or accessible.
مترادف: accessible, convenient, on hand, ready
متضاد: unhandy
مشابه: available, nearby, reachable

- Do you have a pencil handy?
[ترجمه shamim] آیا مداد دم دستت هست؟
|
[ترجمه ترگمان] آیا مداد به دست دارید؟
[ترجمه گوگل] آیا مداد دستی دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: useful or convenient.
مترادف: practical, useful
متضاد: inconvenient, unhandy
مشابه: convenient, expedient, foolproof, functional, helpful, ingenious, nifty, serviceable, wieldy

- A pocket knife can be a handy tool.
[ترجمه ترگمان] چاقوی جیبی می‌تواند ابزاری مفید باشد
[ترجمه گوگل] چاقوی جیبی می تواند یک ابزار مفید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

واژه handy در جمله های نمونه

1. a handy boat
کشتی که آسان رانده می‌شود

2. a handy device
وسیله‌ی بی‌دردسر

3. his good looks came in handy
قیافه‌ی خوب او خیلی به دردش خورد.

4. the station was located in a handy place
ایستگاه در محل نزدیکی قرار داشت.

5. A good tool-box is a handy thing to have in the house.
[ترجمه ترگمان]یک ابزار خوب می‌تواند یک کار مفید برای داشتن در خانه باشد
[ترجمه گوگل]جعبه ابزار خوب یک چیز مفید برای داشتن در خانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It's quite a handy little tool.
[ترجمه ترگمان]این یک ابزار کوچک مفید است
[ترجمه گوگل]این یک ابزار کمی مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He is handy with any instrument.
[ترجمه هلیا] او با هر ابزاری راحت است|
...

مترادف handy

اماده (صفت)
able , apt , ready , provided , present , stock , handy , beforehand , presentient , fresh , prompt
قابل استفاده (صفت)
abusive , usable , available , useful , operational , utilizable , handy , operative , instrumental , presumable , serviceable
دم دستی (صفت)
accessible , handy , standby
ماهر (صفت)
capable , slick , great , handy , understanding , industrious , cunning , adept , skilled , expert , skillful , proficient , skilful , dexterous , adroit , deft , dextrous , light-footed , light-handed , ingenious , workmanlike , workmanly , natty , sciential , wieldy
چابک (صفت)
light , clever , handy , nimble , dexterous , adroit , deft , agile , perky , feisty , quick , brisk , swift , light-foot , light-footed , spry , rapid , speedy , volant , frisky , lissom , lissome , lithesome , rath , rathe , kittle , lightsome
چالاک (صفت)
nifty , handy , smart , nimble , dexterous , adroit , deft , dextrous , mercurial , peppy , brisk , spry , nippy , pawky , sprightly , natty , frisky , prompt , lissom , lissome , lithesome
سودمند (صفت)
good , available , useful , handy , subservient , conducive , advantageous , beneficial , lucrative , constructive , beneficent , commodious , salubrious , fructuous , instrumental , purposive , serviceable , salutary
سریع (صفت)
sudden , fast , express , handy , dexterous , deft , agile , quick , brisk , swift , light-footed , spry , rapid , speedy , pernicious , prompt , rathe , light-heeled , light-limbed , sweepy , wing-footed
موجود (صفت)
ready , present , stock , available , handy , going , real , existing , existent , extant
روان (صفت)
clear , handy , easy , spirit , current , versatile , fluid , liquid , smooth , glib , fluent , cursive , profluent , voluble
دستی (صفت)
handy , portable , manual , handmade , handworked
مقتدر (صفت)
mighty , handy , strong , light-handed , powerful , knacky
بسهولت قابل استفاده (صفت)
handy
سهل الاستعمال (صفت)
handy
بادست انجام شده (صفت)
handy
استاد در کار خود (صفت)
handy

معنی عبارات مرتبط با handy به فارسی

بازی بچگانه که دران کودکی چیزی رادریکی ازدودست بسته خودنگاه

معنی کلمه handy به انگلیسی

handy
• useful; convenient; close; skilled
• something that is handy is useful and easy to use.
• a thing or place that is handy is nearby and convenient; an informal use.
• someone who is handy with a particular thing is skilful at using it; an informal use.
handy man
• man hired to do various small repairs or construction work
come in handy
• be useful, serve a purpose

handy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
با کاربری آسان
مثال:
handy wrapping machine
دستگاه لفافه پیچ با کاربری آسان
Azad
استاد در كار خود
...
بدردبخور
a.r
آسان کاربرد
easily or effectively used
convenient or useful
easy to manage or handle
دکتر عبدالهی
آسان
قابل استفاده
راحت و آسوده
عباس گلستانی
دم دست
mohamadda333
ماهر
دم دست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی handy
کلمه : handy
املای فارسی : هندی
اشتباه تایپی : اشدیغ
عکس handy : در گوگل

آیا معنی handy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )