برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

harassed


System.String[]

واژه harassed در جمله های نمونه

1. The villagers were harassed by the bandits.
[ترجمه ترگمان]روستاییان توسط راهزنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]روستاییان توسط راهزنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She claims she has been sexually harassed at work.
[ترجمه ترگمان]او ادعا می‌کند که از نظر جنسی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]او ادعا می کند که از نظر جنسی از کار اخراج شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Having worked for a whole day,the secretary looked harassed.
[ترجمه ترگمان]منشی که یک روز تمام کار کرده بود، به ستوه آمده بود
[ترجمه گوگل]برای یک روز تمام کار، دبیرخانه مورد آزار و اذیت قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He has complained of being harassed by the police.
[ترجمه ترگمان]او از اینکه توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌است شکایت کرده‌است
[ترجمه گوگل]او از آزار و اذیت پلیس شکایت کرده است
[ترجمه شما] ...

مترادف harassed

مضطرب (صفت)
uneasy , confounded , agitated , fretted , disturbed , alarmed , worried , restless , care-worn , harassed , vexatious , pothered
خسته (صفت)
sick , ill , all-in , tired , exhausted , weary , wearied , aweary , forworn , chewed-up , cut-up , spent , jaded , harassed , jadish , wounded , strained , way-worn , weariful , wearying

معنی کلمه harassed به انگلیسی

harassed
• someone who is harassed feels worried because they have too much to do or too many problems.

harassed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سونیا شه بخش
ادعا کردن
مرتضی بزرگیان
بستوه آوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی harassedکلمه : harassed
املای فارسی : هرسد
اشتباه تایپی : اشقشسسثی
عکس harassed : در گوگل

آیا معنی harassed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )