برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1315 100 1

have a sweet tooth

/hæv ə swit tuθ/ /hæv ə swiːt tuːθ/

واژه have a sweet tooth در جمله های نمونه

1. Yeah, I have a sweet tooth.
[ترجمه ترگمان] آره، من یه دندون شیرین دارم
[ترجمه گوگل]بله، من یک دندان شیرین دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you have a sweet tooth, it is much better to make them part of a meal.
[ترجمه ترگمان]اگر دندان شیرینی دارید، بهتر است آن‌ها را بخشی از غذا بسازید
[ترجمه گوگل]اگر دندان شیرین دارید، بهتر است آنها را بخشی از غذا بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Danny's always had a sweet tooth.
[ترجمه ترگمان]دنی همیشه یه دندون شیرین داشت
[ترجمه گوگل]دنی همیشه یک دندان شیرین داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you have a sweet tooth?
[ترجمه ترگمان]تو دندون شیرینی داری؟
[ترجمه گوگل]دندان شیرین داری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I hav ...

معنی کلمه have a sweet tooth به انگلیسی

have a sweet tooth
• love sweet foods and confections

have a sweet tooth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سفیر شهر کرد
شیرینی خور بودن
دکتر علی ناجی
اهل شیرینی خوردن بودن
مهدیه نادعلی
Someone who loves sweet things

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have a sweet tooth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )