برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - something - to - do - with

have something to do with

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): معادل فارسی: یک ربطی به ... داشتن. یک علتی به ...داشتن

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be-have-something-to-do-with-sth
NeginNk
دخلی داشتن دخالتی داشتن
Did that lady who came to the house that time have sth to do with this?
اون خانومی که اون دفعه اومده بود خونه دخلی به این قضیه داره؟
کتاب wonder صفحه یازده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have something to do with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )