برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1228 100 1

he'll

/hiːl/ /hiːl/

مخفف:

واژه he'll در جمله های نمونه

1. he'll do anything for a price
برای پول هر کاری می‌کند.

2. he'll return momentarily
همین الان بر خواهد گشت.

3. i hope he'll let us in
امیدوارم به ما اجازه ورود بدهد.

4. he is tired, but he'll keep at it until it is finished
او خسته است ولی آنقدر مداومت به خرج خواهد داد تا (آن کار) تمام شود.

5. if the teacher sees us, he'll crucify us!
اگر معلم ما را ببیند،پدرمان را در خواهد آورد!

6. whether he drives or walks, he'll be on time
چه سواره بیاید چه پیاده سر وقت خواهد رسید.

7. i have no doubt but that he'll come
شکی ندارم که او خواهد آمد.

8. if he doesn't mend his ways, he'll get fired
اگر خود را اصلاح نکند اخراج خواهد شد.

9. He's incompetent, he'll have to go.
[ترجمه ترگمان]اون incompetent، باید بره
[ترجمه گوگل]او بی عیب است، باید برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He'll be a great asset to the team.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه he'll به انگلیسی

he'll
• verb used together with a pronoun to express future tense
• he will (phrase used to express future tense or intention)

he'll را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hell
کلمه : he'll
املای فارسی : هئلل
اشتباه تایپی : اث'مم
عکس he'll : در گوگل

آیا معنی he'll مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )