برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1272 100 1

heart and soul


از دل و جان، با تمام نیرو، بادل وجان، باهمه تو

واژه heart and soul در جمله های نمونه

1. A dancer must throw herself heart and soul into every performance.
[ترجمه ترگمان]یک رقاص باید دل و روحش را به هر نمایش بگذارد
[ترجمه گوگل]رقصنده باید خود را در قلب و روح در هر عملکردی پرتاب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I love you heart and soul.
[ترجمه ترگمان]من قلب و قلب شما را دوست دارم
[ترجمه گوگل]تو دلت را دوست داری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She loved Mike heart and soul.
[ترجمه ترگمان]او قلب و روح مایک را دوست داشت
[ترجمه گوگل]او دوست دارد مایک قلب و روح
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To interest my heart and soul in my work, and aspire to the highest efficiency in the achievement of results. To be patiently receptive of just criticism and profit from its teaching.
[ترجمه ترگمان]برای توجه به قلبم و روحم در کار، و آرزوی بالاترین بهره‌وری را در دستیابی به نتایج داریم پذیرا بودن فقط انتقاد و سود از آموزه های آن است
[ترجمه گوگل]برای علاقه به قلب و روح من در کار من و آرزوی بالاتر ...

معنی کلمه heart and soul به انگلیسی

heart and soul
• completely, wholly

heart and soul را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
از دل و جان
با تمام نیرو
great energy and enthusiasm; completely; entirely; the entirety of one's energies or affections
عليرضا كريمي وند
قلب و جان
What is near ، Your heart to my soul
چه نزديك است ، جان تو به جانم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heart and soul
کلمه : heart and soul
املای فارسی : هأرت اند سول
اشتباه تایپی : اثشقف شدی سخعم
عکس heart and soul : در گوگل

آیا معنی heart and soul مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )