برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

heaven

/ˈhevn̩/ /ˈhevn̩/

معنی: خدا، فلک، بهشت، عرش، آسمان، سپهر، عالم روحانی، قدرت پروردگار، گردون، هفت طبقه اسمان
معانی دیگر: (معمولا جمع و با: the) آسمان، (اغلب h بزرگ) بهشت، لاهوت، ملکوت، گرزمان، گشتای، مینو، (مجازی) خداوند، (مجازی) جای بسیار زیبا یا خوشایند، شادی ژرف، شعف، وجد، (نشان شگفتی یا اعتراض)، بصورت جمع اسمان

بررسی کلمه heaven

اسم ( noun )
(1) تعریف: (often cap.) in some religions, the abode of God, where the souls of the good and faithful will dwell after death.
متضاد: hell

(2) تعریف: (usu. pl.) the sky, including the stars, sun, moon, and planets, as viewed from the earth.
مترادف: empyrean, firmament, skies
مشابه: air, blue, ether

(3) تعریف: in ancient religions, the abode of the gods.
متضاد: hell, underworld
مشابه: Olympus, paradise, Valhalla

(4) تعریف: a state or condition of extreme happiness; bliss; paradise; ecstasy.
مترادف: bliss, Eden, Elysium, nirvana, paradise, rapture, seventh heaven
متضاد: hell, misery
مشابه: ecstasy, glory, millennium, Shangri-la

(5) تعریف: (pl.) used as an interjection to express surprise or to emphasize a statement.
مترادف: goodness, gracious, lord, my
مشابه: god, wow

- Heavens no, I don't want that!
[ترجمه ترگمان] خدای من، نه، من این را نمی‌خواهم!
[ترجمه گوگل] آسمان ها نه، من این را نمی خواهم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه heaven در جمله های نمونه

1. heaven knows
خدا می‌داند

2. high heaven
عرش برین

3. move heaven and earth
حداکثر کوشش خود را کردن،زمین و زمان را به هم زدن،چهاوچها کردن

4. move heaven and earth
آسمان و زمین را به هم دوختن،بیشترین سعی خود را کردن

5. the lofty heaven
بهشت برین

6. the mountain heaven to which i hope to retire someday
بهشت کوهستانی که امیدوارم روزی در آن بازنشسته شوم.

7. the dome of heaven
گنبد آسمان

8. the vast of heaven
(میلتون) عظمت کاینات

9. his soul mounted to heaven
روحش به آسمان صعود کرد.

10. the innocent shall go to heaven and the sinful to hell
بی‌گناهان به بهشت و گناهکاران به دوزخ خواهند رفت.

11. i beheld the green fields of heaven and the sickle of the new moon . . .
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو . . .

12. i saw the green fields of heaven and the crescent of the new moon
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

13. i was the green field of heaven and the sickle of the new moon
...

مترادف heaven

خدا (اسم)
almighty god , god , heaven , deity , holy , divinity , godhead , numen
فلک (اسم)
destiny , welkin , fate , heaven , sphere , sky , doom , firmament , felucca
بهشت (اسم)
eden , heaven , paradise , elysium , zion
عرش (اسم)
heaven , empyrean , siege , throne
آسمان (اسم)
height , welkin , heaven , loft , sky , firmament , olympus
سپهر (اسم)
heaven , sky
عالم روحانی (اسم)
heaven , spirituality
قدرت پروردگار (اسم)
heaven
گردون (اسم)
heaven , sphere
هفت طبقه اسمان (اسم)
heaven

معنی عبارات مرتبط با heaven به فارسی

ملکوتی، اسمانی، خدایی، اسمانی نژاد
خدانکند، حاشا
خدانکند
خدا می داند
دراساطیر نام زن ژوپیطر، زن زیبا، خرده سیاره
آسمان هفتم، عرش اعلا، عرش اعلا کامیابی، سعادت، خوشی کامل، بهشت برین
(گیاه شناسی) عرعر چینی (ailanthus altissima)، درخت عرعر

معنی کلمه heaven به انگلیسی

heaven
• place where god and the angels dwell; home of the righteous after death; paradise, bliss, utter happiness; sky, firmament
• heaven is where god is believed to live, and where good people are believed to go when they die.
• if you say that a place is heaven, you mean that it gives you a lot of pleasure; an informal use.
• the heavens are the sky; a literary use.
• you say `heaven knows' to emphasize that you do not know something or that you find something very surprising.
• you say `good heavens' or `heavens' to express surprise or to emphasize that you agree or disagree.
heaven and earth
• dramatic poem written in 1822 by lord byron
heaven forbid!
• god forbid!, heavens no!, may it never be! (expression of protest or dismay)
heaven forfend!
• god forbid! (expression of dismay)
heaven on earth
• paradise in this world, happiness in this world
heaven sent
• well-timed, opportune; happening at a very helpful time, arriving just at the right time to help a person
• something that is heaven-sent is unexpected but very welcome because it happens at just the right time.
from heaven
• from providence, from god
gate of heaven
• entrance to heaven
gates of heaven
• figurative entrance to heaven
gift from heaven
• godsend, gift from god, heavenly gift, windfall
go to heaven
• die and be rewarded with a place in heaven
hosts of heaven
• heavenly figures (i.e. angels, cherubs); heavenly bodie ...

heaven را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F
بهشت
tinabailari
heaven must be very small because i can see it in my mom's eyes
👑
🍃🌺🌷🌸بهشتــــــ🌸🌷🌺🍃
A.A.F
بهشت
Fariba
Nobody escapes the judgment of heaven
احمد
اسمان
میثم علیزاده
بهشت
● اگر به عنوان یه عبارت تنها به کار بره یعنی " عین بهشت میشد"
Amirreza2000A
خوشحالی زیاد
مثال she was in heaven
محمد
آسمان و کوه
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
البته در حال حاضر معنی آسمان می دهد، اما در ادبیات قدیمی به معنای خداوند استفاده می شده. محمدرضا ایوبی صانع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heaven
کلمه : heaven
املای فارسی : هون
اشتباه تایپی : اثشرثد
عکس heaven : در گوگل

آیا معنی heaven مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )