برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1280 100 1

heavy traffic

واژه heavy traffic در جمله های نمونه

1. The heavy traffic detained us for half an hour.
[ترجمه Soroushgh97] ترافیک سنگین مارونیم ساعت معطل کرد
|
[ترجمه ترگمان]ترافیک سنگین ما را به مدت نیم ساعت بازداشت کرد
[ترجمه گوگل]ترافیک سنگین نیم ساعت برای ما بازداشت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The heavy traffic is a constant source of irritation .
[ترجمه ترگمان]ترافیک سنگین یک منبع دائمی از عصبانیت است
[ترجمه گوگل]ترافیک سنگین یک منبع ثابت تحریک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The heavy traffic was re-routed past my front door.
[ترجمه ترگمان]ترافیک سنگین از در جلویی من رد شد
[ترجمه گوگل]ترافیک سنگین در پشت درب من پیش رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The newcomer is not used to the ...

معنی heavy traffic در دیکشنری تخصصی

heavy traffic
[عمران و معماری] ترافیک سنگین

معنی کلمه heavy traffic به انگلیسی

heavy traffic
• congestion of roads due to numerous vehicles

heavy traffic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید
ترافیک سنگین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی heavy traffic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )