برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1333 100 1

heed

/ˈhiːd/ /hiːd/

معنی: رعایت، اعتناء، توجه، مراعات، ملاحظه کردن، اعتناء کردن به، محل گذاشتن به
معانی دیگر: (به پند یا هشدار یا اخطار و غیره) گوش فرادادن، پروا کردن، اعتنا کردن، ارزش داد کردن، توجه کردن، باک داشتن، وقع گذاری، ارزش دادن، حرف شنوی، ملاحظه، اعتناکردن به

بررسی کلمه heed

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: heeds, heeding, heeded
• : تعریف: to give one's attention to; take notice of.
مترادف: attend, listen to, mark, mind, take note of
متضاد: disregard, neglect
مشابه: abide by, consider, obey, observe, regard, remark, take

- Heed my warning.
[ترجمه ترگمان] به اخطار من گوش بده
[ترجمه گوگل] هشدار من را بخاطر بسپار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to give one's attention, as to advice or direction.
مترادف: attend, mind, regard
مشابه: listen
اسم ( noun )
مشتقات: heedful (adj.), heedfully (adv.), heeder (n.), heedfulness (n.)
• : تعریف: careful notice; attention with consideration.
مترادف: attention, consideration, notice, thought
مشابه: care, caution, mind, observation

واژه heed در جمله های نمونه

1. We estimated the summit of the mountain to be twenty thousand feet.
ما قله کوه را بیست هزار پا تخمین زدیم

2. Do not underestimate Ruth's ambition to reach the summit of the acting profession.
آرزوهای روث را برای رسیدن به اوج حرفه بازیگری دست کم نگیر

3. The summit meeting of world leaders diminished the threat of war.
اجلاس سران رهبران جهان, تحدید جنگ را کاهش داد

4. take heed of what you do!
مواظب کارهای خود باش‌!

5. dear child, heed your mother's words!
بچه‌جان،حرف مادرت بشنو!

6. they didn't heed my warning and jumped into the roaring river
آنان به هشدار من‌اعتنایی نکردند و پریدند توی رودخانه‌ی خروشان.

7. he paid no heed to my repeated warnings
به هشدارهای مکرر من گوش نکرد.

8. we did not heed his admonition
به پند او توجهی نکردیم.

9. we did not heed his warning
به هشدار او توجهی نکردیم.

10. you can either heed my words or show boredom
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

11. but he paid no heed to what i said
اما به گفته‌های من توجهی نکرد.

12. those who did not heed the lessons o ...

مترادف heed

رعایت (اسم)
regard , observance , heed , observation
اعتناء (اسم)
heed
توجه (اسم)
attention , tendency , remark , tent , advertence , consideration , regard , care , notice , advertency , favor , keep , notation , assiduity , tendance , heed , attendance
مراعات (اسم)
assistance , consideration , regard , observance , heed
ملاحظه کردن (فعل)
remark , consider , note , regard , notice , perceive , observe , heed
اعتناء کردن به (فعل)
regard , mind , heed
محل گذاشتن به (فعل)
heed

معنی کلمه heed به انگلیسی

heed
• attention, consideration, thought
• pay attention; listen
• if you heed someone's advice, you pay attention to it; a formal word.
• if you take heed of what someone says or if you pay heed to them, you consider carefully what they say; a formal word.
pay heed
• pay attention; be cautious
pay no heed
• not pay attention
take heed
• be careful; pay attention

heed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزانه
توجه،اعتنا کردن(به)،محل گذاشتن،ملاحظه کردن
میلاد علی پور
اهمیت دادن، گوش کردن، تبعیت کردن، فرمانبرداری کردن
مهدی باقری
جدی گرفتن هشدار و اخطار و ملاحظه کردن اون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heed
کلمه : heed
املای فارسی : عید
اشتباه تایپی : اثثی
عکس heed : در گوگل

آیا معنی heed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )