برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

heliocentric

/ˌhiːliəˈsentrɪk/ /ˌhiːliəˈsentrɪk/

معنی: دوار بدور خورشید، دارای مرکز در خورشید
معانی دیگر: وابسته به مرکز خورشید، احتساب شده از مرکز خورشید

بررسی کلمه heliocentric

صفت ( adjective )
مشتقات: heliocentrically (adv.), heliocentricism (n.), heliocentricity (n.)
(1) تعریف: having the sun's center as an imagined vantage point or as a starting point for measurements.

(2) تعریف: considered to have the sun as a center.

واژه heliocentric در جمله های نمونه

1. For example, Copernicus's heliocentric theory is an example.
[ترجمه ترگمان]برای مثال نظریه کوپرنیک در مرکز خورشید یک مثال است
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، نظریه Heliocentric کوپرنیک مثال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you look up your Heliocentric Ephemeris you will find that "in the latter part of February 1929" there was a conjunction in Cancer! No wonder why the morning was "sunshiny"!
[ترجمه ترگمان]اگر به Heliocentric your نگاه کنید متوجه خواهید شد که \"در قسمت آخر فوریه سال ۱۹۲۹\" یک پیوند در سرطان وجود داشت تعجبی ندارد که چرا آن روز صبحگاهی \"آفتابی\" بود!
[ترجمه گوگل]اگر شما به دنبال اپیمرهای Heliocentric هستید، می بینید که 'در قسمت دوم فوریه 1929' در سرطان وجود دارد جای تعجب نیست که چرا صبح خورشید بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In 149 astronomer Corpernicus proposed the heliocentric cosmology from his observations and calculations of the motion of the heavenly bodies.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۴۹ astronomer ستاره‌شناس، کیهان‌شناسی دارای خورشید مرکزی را از مشاهدات خود و محاسبات حرکت اجسام سماوی پیشنهاد کرد
[ترجمه گوگل]در 149 ستاره شناس کورپنیکوس، کیهانشناسی Heliocentric را از مشاهدات و محاسبات حرکت بدنهای آسمانی پیشنهاد کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف heliocentric

دوار بدور خورشید (صفت)
heliocentric
دارای مرکز در خورشید (صفت)
heliocentric

معنی heliocentric در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] دارای مرکز در خورشید ، دوار بدور خورشید

معنی کلمه heliocentric به انگلیسی

heliocentric
• considering the sun to be the center of the universe

heliocentric را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
منظومه شمسی (تلویحاً)
پارسا ب
خورشیدمرکز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heliocentric
کلمه : heliocentric
املای فارسی : هلیوسنتریک
اشتباه تایپی : اثمهخزثدفقهز
عکس heliocentric : در گوگل

آیا معنی heliocentric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )