برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

helpfulness


سودمندی، کمک بخشی

واژه helpfulness در جمله های نمونه

1. His helpfulness today has made me revise my original opinion/impression of him.
[ترجمه ترگمان]هم‌کاری او امروز باعث شده‌است که من عقیده و عقیده اصلی خود را در مورد او مورد تجدید نظر قرار دهم
[ترجمه گوگل]امروزه او به من کمک کرده است تا نظر خود را در مورد او برطرف کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The level of expertise and helpfulness is far higher in smaller shops.
[ترجمه ترگمان]سطح تخصص و هم‌کاری در فروشگاه‌های کوچک‌تر بسیار بیشتر است
[ترجمه گوگل]سطح تخصص و خدمت در فروشگاه های کوچک بسیار بالاتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The high - water mark of India's helpfulness, such as it was, is passing.
[ترجمه ترگمان]علامت بالای آب کمکی هند، مانند آنچه بود، در حال عبور است
[ترجمه گوگل]علامت باالی آب کمک هندوستان مانند آن است که عبور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What is your strongest trait ? Helpfulness and caring . Adaptability and sense of humor . Cheerfulness and friendliness.
[ترجمه ترگمان]قوی‌ترین ویژگی شما چی ...

معنی کلمه helpfulness به انگلیسی

helpfulness
• usefulness, quality of being beneficial

helpfulness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیا
کمک هزینه
لیلی موسوی
کمک، یاری، مساعدت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی helpfulness
کلمه : helpfulness
املای فارسی : هلپفولنس
اشتباه تایپی : اثمحبعمدثسس
عکس helpfulness : در گوگل

آیا معنی helpfulness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )