برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1320 100 1

heretical

/həˈretɪkəl/ /hɪˈretɪkəl/

وابسته به ارتداد و مرتدها، وی ستودین، کژآئینانه، رافضی، مبنی برفساد، بدعت امیز

بررسی کلمه heretical

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, relating to, or characteristic of an opinion or belief that challenges deeply established social, political, or religious views.
متضاد: orthodox
مشابه: renegade

- The notion that the Earth revolved around the sun was at one time considered heretical.
[ترجمه ترگمان] این تصور که زمین دور خورشید می‌چرخید در یک زمان بدعت تلقی می‌شد
[ترجمه گوگل] این مفهوم که زمین در اطراف خورشید چرخیده بود، در یک زمان به عنوان کبریتی در نظر گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه heretical در جمله های نمونه

1. heretical opinions
اندیشه‌های ارتدادآمیز

2. I made the then heretical suggestion that it might be cheaper to design new machines.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد کردم که طراحی ماشین‌های جدید ارزان‌تر باشد
[ترجمه گوگل]من پیشنهاد پیشنهاد جنجالی مبنی بر اینکه ارزانتر طراحی ماشین های جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But among sociologists and psychologists it is heretical nonsense.
[ترجمه ترگمان]اما در میان جامعه شناسان و روانشناسان nonsense بدعت آمیز است
[ترجمه گوگل]اما در میان جامعه شناسان و روانشناسان، این مزخرفات کورکورانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Although his proposal of plural worlds was considered heretical, it is difficult to believe it was that which determined his fate.
[ترجمه ترگمان]اگرچه پیشنهاد او از جهان‌های جمع کفرآمیز تلقی می‌شد، اما باور کردن آن سخت بود که سرنوشت او را تعیین می‌کرد
[ترجمه گوگل]اگر چه پیشنهاد او از دنیای چندگانه به عنوان جبری در نظر گرفته شده است، دشوار است به اعتقاد آن این بود که سرنوشت او را تعیین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه heretical به انگلیسی

heretical
• of or pertaining to heresy; unorthodox, radical, dissident

heretical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
ارتدادی
heretical movements =جنبش‌های ارتدادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heretical
کلمه : heretical
املای فارسی : هرتیکل
اشتباه تایپی : اثقثفهزشم
عکس heretical : در گوگل

آیا معنی heretical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )