برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1352 100 1

hieroglyphics

واژه hieroglyphics در جمله های نمونه

1. hieroglyphics is a kind of pictograph
هیروگلیف نوعی فرتور نگاشت است.

2. written in hieroglyphics
نگاشته شده به خط نقشی

3. Hieroglyphics are carved into the walls of the temple.
[ترجمه ترگمان]hieroglyphics در دیوار معبد حک شده‌اند
[ترجمه گوگل]حجره ها به دیوارهای معبد رسیده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. First, as with many civilizations, came hieroglyphics.
[ترجمه ترگمان]اولی، مانند بسیاری از تمدن‌ها، به خط هیروگلیف رسید
[ترجمه گوگل]اول، همانند بسیاری از تمدن ها، هرجوگلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. After recording two now-unavailable Hieroglyphics Ensemble albums in the 1990s, Apfelbaum formed a sextet in 799
[ترجمه ترگمان]بعد از ضبط دو آلبوم در حال حاضر در دهه ۱۹۹۰، Apfelbaum یک ساختار را در ۷۹۹ شکل داد
[ترجمه گوگل]پس از ضبط دو آلبوم گروهی که در حال حاضر در دسترس نیست، در سالهای 1990، Apfelbaum یک جنسیت را در سال 799 تشکیل داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه hieroglyphics به انگلیسی

hieroglyphics
• pictographic script of the ancient egyptians
• hieroglyphics are symbols in the form of pictures which are used in some writing systems, for example that of ancient egypt.
• you can also refer to written symbols or words that you cannot understand as hieroglyphics.

hieroglyphics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahsa
خط تصويري، نوشته رمزي
محمدرضا قریشی
خط باستانی (که از با استفاده از نقش و نگار پیام خود را منتقل میکردند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hieroglyphics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )