برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

highness

/ˈhaɪnəs/ /ˈhaɪnəs/

(h بزرگ) اشرافی بلند پایه، (عنوانی که برای اشرافی های بلندپایه به کار می رود - پس از your یا his یا her)، بلندی، فرازی، ارتفاع، رفعت، جاه و مقام

بررسی کلمه highness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being high or tall; height.

- the highness of the bridge
[ترجمه ترگمان] والاحضرت
[ترجمه گوگل] بالا بودن پل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (cap.) an honorary title used in addressing a person of royal rank (usu. prec. by His, Her, Your, or the like).
مشابه: majesty

واژه highness در جمله های نمونه

1. we have come to welcome your highness
ما آمده‌ایم که به جنابعالی (حضرت اجل و غیره) خوشامد بگوییم.

2. Will that be all, Your Highness?
[ترجمه ترگمان]آیا چنین خواهد شد، والاحضرت؟
[ترجمه گوگل]آیا این همه، عالی بودن شماست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That would be best, Your Highness.
[ترجمه ترگمان]عالی است، حضرت اشرف!
[ترجمه گوگل]این بهتر است، عالی بودن شما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her Royal Highness has definite views about most things.
[ترجمه ترگمان]والاحضرت سلطنت عقاید قاطعی در مورد اکثر چیزها دارد
[ترجمه گوگل]ستایش او، دیدگاه های قطعی در مورد بیشتر موارد دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Her Royal Highness went round the room meeting many of those who had supported this Gala evening.
[ترجمه ترگمان]والاحضرت در سالن، بسیاری از کسانی را که از آن شب گالا پلاسید یا حمایت کرده بودند، ملاقات کرد
[ترجمه گوگل]جلال سلطنت ...

معنی کلمه highness به انگلیسی

highness
• quality of being high, tallness, loftiness; title given to members of a royal family
• you use expressions such as your highness and his highness to address or refer to a prince or princess.
his highness
• courtesy title used when referring to a king
his serene highness
• his majesty (courtesy title used when referring to a king)
royal highness
• any person who is a member of a royal family; title given to members of a royal family; title that was used before 1917 designating any family member (such as brother, sister, child, grandchild, aunt or uncle) who belonged to the male descendant of the royal family (england); title used since 1917 designating child or grandchild of the monarch (england); any person who is given this title by royal family (england)
• your royal highness, his or her royal highness, or their royal highnesses are used to address or refer to members of royal families who are not kings or queens.

highness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
اعلی حضرت، عالیجناب
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
به نظرم چون در مقابل واژه majesty قرار می گیرد،بهتر است و بلکه باید آن را علیاحضرت معنا کنیم.
حسین حیدری
اعلی‌حضرت یا علیاحضرت، بسته به ضمیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی highness
کلمه : highness
املای فارسی : هیقنس
اشتباه تایپی : اهلادثسس
عکس highness : در گوگل

آیا معنی highness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )