برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

hire

/ˈhaɪər/ /ˈhaɪə/

معنی: پرداخت، مزد، کرایه، اجرت، اجاره، کرایه دادن، کرایه کردن، اجیر کردن، استخدام کردن
معانی دیگر: گمارش، استخدام، گرفتن (کارگر)، (در برابر مزد) بکار گماردن، مزدور کردن، اجاره کردن، سلاک کردن، (با : out) کرایه دادن، سلاک دادن، (با : out) مزدوری کردن، اجیر شدن، مزدور شدن، مزد دادن، اجرت دادن، کرایه دادن گاهی باout

بررسی کلمه hire

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: hires, hiring, hired
عبارات: hire out
(1) تعریف: to take on as an employee for money or other reward.
مترادف: employ, engage
متضاد: discharge, dismiss, fire, lay off, terminate
مشابه: apprentice, enlist, indenture, retain

- The company is hiring workers for its new plant.
[ترجمه شکیبا] این شرکت درحال استخدام(کردن) کارگران برای کارخانه جدید خود است.
|
[ترجمه ترگمان] این شرکت کارگران را برای کارخانه جدید استخدام می‌کند
[ترجمه گوگل] این شرکت استخدام کارگران برای کارخانه جدید خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She was hired as a writer, but she's now working as an editor.
[ترجمه سارا کاووسی] او به عنوانِ یک نویسنده استخدام شده بود اما حالا به عنوانِ یک سردبیر، درحالِ کار کردن است.|
...

واژه hire در جمله های نمونه

1. hire in
به استخدام درآمدن،به کار گماشته شدن

2. hire out
(به ویژه کارگر) روزمزدی کردن،اجیر شدن،مزدور شدن

3. for hire (or on hire)
کرایه‌ای،در برابر مزد یا اجرت،سلاکی

4. boats for hire
قایق کرایه‌ای

5. ply for hire
(تاکسی و غیره) در محل یا مسیر بخصوص کاسبی کردن

6. most famous actors hire bodyguards
اکثر هنرپیشگان معروف نگهبان شخصی استخدام می‌کنند.

7. talented physicians who hire themselves out to the highest bidders
پزشکان حاذقی که برای هرکه بیشتر پول بدهد کار می‌کنند

8. the factory will hire fifty new workers
کارخانه پنجاه کارگر جدید خواهد گرفت.

9. tractors go on hire from farm to farm
تراکتورها در مزارع مختلف کرایه‌ای کار می‌کنند.

10. we had to hire the farm work done
برای اجرای کارهای مزرعه مجبور بودیم مزد بدهیم.

11. we intend to hire high caliber professors
خیال داریم استادان سطح بالایی را استخدام کنیم.

12. you need to hire a counsel(l)or
شما نیاز دارید که وکیل استخدام کنید،باید وکیل بگیرید.

...

مترادف hire

پرداخت (اسم)
finish , expenditure , settlement , emolument , pay , remuneration , polish , burnish , payment , fee , disbursement , outlay , hire , payoff , remittance , remitment
مزد (اسم)
pension , compensation , reward , wage , fee , wages , hire
کرایه (اسم)
portage , meed , fare , freight , freightage , lease , hire , rent
اجرت (اسم)
pay , wage , fee , hire
اجاره (اسم)
lease , hire , rent
کرایه دادن (فعل)
hire
کرایه کردن (فعل)
lease , hire , rent
اجیر کردن (فعل)
wage , fee , hire
استخدام کردن (فعل)
engage , employ , hire

معنی عبارات مرتبط با hire به فارسی

به استخدام درآمدن، به کار گماشته شدن
(به ویژه کارگر) روزمزدی کردن، اجیر شدن، مزدور شدن
(انگلیس) رجوع شود به: installment plan
کرایه ای، در برابر مزد یا اجرت، سلاکی
(تاکسی و غیره) در محل یا مسیر بخصوص کاسبی کردن

معنی hire در دیکشنری تخصصی

hire
[حقوق] کرایه کردن، اجاره دادن، استخدام کردن
[حسابداری] اجاره خرید ، اجاره به شرط تملیک
[حقوق] اجاره به شرط تملیک، اجاره با حق خرید (برای اجاره کننده با پرداخت آخرین قسط)
[حسابداری] عدم تعلق کرایه

معنی کلمه hire به انگلیسی

hire
• wages, payment; rent, rental, charge, fee
• lease, rent; employ
• if you hire something, you pay money to use it for a period of time. verb here but can also be used as an uncount noun with a supporting word or phrase. e.g. hire of a van costs about ?30 a day.
• if something is for hire, you can hire it.
• if you hire someone, you pay them to do a job for you.
• if you hire out something, you allow it to be used in return for payment.
hire a car
• rent a car for a specified period of time
hire a flat
• rent an apartment
hire car
• (british) rented car
hire out
• work in return for pay, offer services for pay
hire purchase
• (british) installment plan
• hire purchase is a way of buying goods gradually. you make regular payments to the seller until you have paid the full price and the goods belong to you.
hire purchase system
• buying after leasing, leasing with the option to buy at the end of the lease period
for hire
• for rent, for lease
on hire
• for rent, for lease, on loan

hire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
فرد استخدام شده
پژمان
استخدام کردن
Sarina
Pay to use something for a short time like a car ,a bike
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
rent means hire, but rent uses for US accent, while hire for BR
Matin
اجاره کردن، کرایه کردن
Amir
اجاره-کرایه
Soroush
صدا زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hire
کلمه : hire
املای فارسی : هره
اشتباه تایپی : اهقث
عکس hire : در گوگل

آیا معنی hire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )