برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1327 100 1

hole

/hoʊl/ /həʊl/

معنی: سفت، روزنه، سوراخ، خندق، غار، گودی، غول، منفذ، رخنه، فرجه، نقب، حفره، گودال، چال، فرج، لانه خرگوش و امثال ان، روزنه کندن، در لانه کردن، سوراخ سوراخ کردن یا بریدن
معانی دیگر: چاله، کاواکی، کندک، (امریکا - معمولا بخشی از نام یک محل) غار، خلیج، شاخابه، (آمریکا - محل گود رودخانه برای شنا مانند هفت حوض شمال تهران) حوض، کنام، لانه، سوراخ جانور، شبگاه، شبکند، (مجازی) جای کوچک و تاریک، بیغوله، دخمه، روزن، درز، برین، شکاف، (پارچه و جامه) پاره شدگی، عیب، خدشه، کاستی، نقص، کمبود، نقطه ی ضعف، نارسایی، (پوکر امریکایی یا stud) ورق بسته در روی میز، (عامیانه) مخمصه، وضع بد، وضع خجلت آور، محضور، (ورزش گلف) سوراخ (که گوی را در آن می رانند)، چمن اطراف هر سوراخ، بخشی از زمین گلف، خان، سوراخ کردن (یا کندن)، در سوراخ راندن، در سوراخ گذاشتن، کندن (و سوراخ کردن)

بررسی کلمه hole

اسم ( noun )
عبارات: in the hole
(1) تعریف: an opening or hollow cavity in something.
مترادف: bore, cavity, excavation, hollow, opening, pit
مشابه: aperture, boring, breach, cave, chuckhole, crater, foramen, gap, orifice, pocket, puncture, rip

(2) تعریف: an animal's burrow.
مترادف: burrow, tunnel
مشابه: den, lair

(3) تعریف: an isolated cell in a prison.
مترادف: dungeon, solitary, tank
مشابه: brig, cell, cooler

(4) تعریف: an error or weakness; fault.
مترادف: defect, fault, flaw, weakness
مشابه: contradiction, discrepancy, error, fallacy, illogic

- a hole in his theory
[ترجمه ترگمان] یک سوراخ در تئوری خودش
[ترجمه گوگل] یک حفره در نظریه او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: a position of serious disadvantage.
مترادف: bind, box, hot water, predicament
مشابه: Catch-22, corner, debt, dilemma, double bind, pickle, pinch, plight, quandary, strait

- The loss put him in a hole.
[ترجمه ترگمان] از دست دادن اون تو یه سوراخ بود
[ترجمه گوگل] ...

واژه hole در جمله های نمونه

1. hole in one
(ورزش گلف) با یک ضربه گوی را از تی (tee) به سوراخ زدن

2. hole out
(ورزش گلف) گوی را به درون سوراخ راندن

3. hole up
(عامیانه) 1- زمستان خوابی کردن (در لانه یا سوراخ و غیره) 2- خود را محبوس کردن،کناره‌گیری کردن،گوشه‌ی انزوا برگزیدن 3-پنهان شدن،مخفی شدن

4. a hole in the ground
گودالی در زمین

5. bullet hole
سوراخ گلوله،جای گلوله

6. the hole in the wall let me see the outside
سوراخ دیوار اجازه داد که بیرون را ببینم.

7. the hole is filled in with cement
سوراخ با سمنت پر شده است.

8. to hole a tunnel through a mountain
از میان کوهی تونل کندن

9. the hole
1- (عامیانه) زندان مجرد،زندان انفرادی 2- (فوتبال امریکایی) شکاف در خط دفاعی

10. a bullet hole
سوراخ گلوله

11. a gaping hole
سوراخ بزرگ (یا بزرگ شونده)

12. a rabbit hole
لانه‌ی خرگوش

13. a rat hole
سوراخ موش صحرایی

14. a swimming hole
...

مترادف hole

سفت (اسم)
shoulder , hole , perforation , needle's eye
روزنه (اسم)
scuttle , hatch , aperture , orifice , window , hole , pore , outlet , clearance , loophole , peephole , peep , casement , slit , fossa , eyelet , foramen , ostium
سوراخ (اسم)
outage , aperture , orifice , hole , opening , perforation , puncture , bore , cave , leak , cavity , columbarium , pigeonhole , eyelet , mesh , foramen , peck , tap hole
خندق (اسم)
bay , hole , dike , gallery , ditch , trench , moat , pit , entrenchment , fosse
غار (اسم)
den , hole , crypt , bay tree , cave , cavern , grotto , grot , laurel tree
گودی (اسم)
hollow , groove , hole , bezel , valley , delve , dimple , dent , depth , dint , lacuna
غول (اسم)
hole , ear , cave , cavern , corral , bogy , giant , ogre , colossus , ghoul , gargantua , bugaboo , hobgoblin
منفذ (اسم)
hole , pore , opening , bore , vent , lenticel
رخنه (اسم)
crack , breach , gap , hole , split , flaw , chink
فرجه (اسم)
break , interval , value , period , hole , slot , respite , interspace , slit
نقب (اسم)
burrow , hole , tunnel , mine
حفره (اسم)
hollow , hole , grave , cell , ditch , trench , pit , cavern , delve , socket , cavity , fossa , fovea , gutter , sinus , lacuna , loculus , pothole
گودال (اسم)
hole , swag , grave , trench , pit , cavern , puddle , cavity , sinkhole , fossa , fosse , fovea , vesicle , sinus , graben
چال (اسم)
hole , trench , pit , cavern , fossa , fosse , lubritorium
فرج (اسم)
hole , vulva , slot , pudendum
لانه خرگوش و امثال ان (اسم)
hole
روزنه کندن (فعل)
hole
در لانه کردن (فعل)
hole
سوراخ سوراخ کردن یا بریدن (فعل)
hole

معنی عبارات مرتبط با hole به فارسی

بی اهمیت، ناچیز، پیش پا افتاده
(ورزش گلف) با یک ضربه گوی را از تی (tee) به سوراخ زدن
(اتاق یا دکان) کوچک و خفه (به ویژه در جای دور افتاده یا خلوت)
(ورزش گلف) گوی را به درون سوراخ راندن
علوم مهندسى : منگنه کارى
(استوانه ی توخالی که لبه ی آن دندانه دارد و برای اره کردن سوراخ گرد یا دایره بکار می رود) اره ی استوانه ای، اره ی گردبر، اره ی ماری، اره ی نوکی
(عامیانه) 1- زمستان خوابی کردن (در لانه یا سوراخ و غیره) 2- خود را محبوس کردن، کناره گیری کردن، گوشه ی انزوا برگزیدن 3-پنهان شدن، مخفی شدن
(نوعی بازی پوکر) ورق آس که رو نشده باشد، امتیاز نهفته
منفذ، سوراخ، سوراخی در سطح آب های یخزده، بادگیر، چاه هوایی
(انگلیس - خودمانی) رجوع شود به asshole
گلخن، خاکستردان
(نجوم) سیه سوراخ، سوراخ سیاه (سوراخ فرضی که باقیمانده ی ستاره ی عظیم فروریخته ای بوده و به واسطه ی نیروی جاذبه ی شدید همه چیز حتی نور را به داخل خود می کشد)، ساه چال، زندان تاریک
...

معنی hole در دیکشنری تخصصی

hole
[کامپیوتر] طوراخ ، منفذ ، روزنه مکانی که یک الکترون از ساختار کریستالی نیمه رسانای نوع P از بین می رود . این روزنه مانند بار مثبت متحرکی عمل می کند. نگاه کنید به semiconductor .
[برق و الکترونیک] حفره - حفره جای خالی و متحرک الکترون در یک نیمرسانا که مانند بار مثبت الکترونی ( 1/6 ضرب در 10 به توان 19- سلیسیوس ) و با جرم مثبت رفتار می کند . در حضور میدان الکتریکی ، حفره ها در خلاف جهت الکترونها حرکت می کنند و بنابراین جریانی را تولید می کنند . با افزودن مقدار کمی آلاینده ی پذیرنده به بلور میزبان حفره ها را در ماده ی نیمرسانا به وجود آورد.
[مهندسی گاز] سوراخ
[زمین شناسی] روزنه ، سوراخ
[نساجی] سوراخ در پارچه
[ریاضیات] سوراخ، حفره، چاله
[پلیمر] سوراخ
[نساجی] صفحه آرکاد - صفحه سوراخ دار
[معدن] خرجگذاری چال (آتشباری)
[برق و الکترونیک] غلظت حفره
[برق و الکترونیک] رسانایی حفره - رسانش حفره ای رسانشی که بر اثر اعمال ولتاژ به ماده ی نیمرسانا و حرکت الکترونها به داخل حفره ها و ایجاد حفره های جدید روی می دهد. حرکت ظاهری این حفره ها به طرف پایانه ی منفی و معادل با شارش بارهای مثبت در آن جهت است.
[برق و الکترونیک] خاصیت رسانندگی حفره
[برق و الکترونیک] جریان حفره
[برق و الکترونیک] چگالی جریان حفره
H ...

معنی کلمه hole به انگلیسی

hole
• opening, gap; cavity, hollow; burrow, den; pothole; prison cell; dingy dirty place
• excavate, create a hole, perforate
• a hole is an opening or hollow space in something solid.
• if you pick holes in an argument or theory, you find weak points in it; an informal expression.
• you can describe an unpleasant place as a hole; an informal use.
• if a building or a ship is holed, holes are made in it.
• if you hole up somewhere, you hide there to avoid trouble; an informal expression.
hole and corner
• clandestine, secret, underhand; hush hush; conducted secretly
hole and corner transactions
• transactions conducted secretly
hole in the budget
• gap in the budget (possibly due to missing funds)
hole in the ozone layer
• break in the ozone layer which results in an increase of cancerous radiation in the atmosphere
hole in the wall
• breach in the wall, gap in the wall; out-of-the-way place, small and relatively unknown location
ace in the hole
• trump card; something that can be saved and used as an advantage later
air hole
• bubble of air; hole that allows air to pass in and out; blowhole; air duct
black hole
• theoretical space object which has an extremely strong gravitational force; dungeon
• a black hole is an area in space that is believed to exist, where gravity is so strong that nothing, not even light, can move away from it.
bolt hole
• if you have a bolt-hole, you have a place you can go to in order to get away from other people.
bullet hole ...

hole را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیوا
gap
space
mehrab
حفره
آقا رضا
در عمران ،شمع برای فنداسیون
Jack
سوراخ
shiva_sisi‌
سفت، روزنه، سوراخ، خندق، غار، گودی، غول، منفذ، رخنه، فرجه، نقب، حفره، گودال، چال، فرج، لانه خرگوش و امثال ان، روزنه کندن، در لانه کردن، سوراخ سوراخ کردن یا بریدن
shiva_sisi‌
His coat caught in the doorPeel and dice the potatoesa very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended against attack: a very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended against attack: a very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended against attack: a very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended against attack: A large building with high walls and towersA large building with high walls and towersA large building with high walls and towersA large building with high walls and towersto become unconscious: to become unconscious: to become unconscious: to become unconscious: to become unconscious: She gave up her job and started writing poetry. to stop doing something, especially something that you do regularly: to stop doing something, especially something that you do regularly:Stop trying
B/love/S
گودال
Fm
خانه یا لانه ی موش،سوراخ،گودال،حفره
ligh
نارسایی (پزشکی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hole
کلمه : hole
املای فارسی : حول
اشتباه تایپی : اخمث
عکس hole : در گوگل

آیا معنی hole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )