برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

honey

/ˈhəni/ /ˈhʌni/

معنی: معشوق، عزیز، عسل، انگبین، شهد، محبوب، عسلی کردن، چرب و نرم کردن
معانی دیگر: (هر چیز عسل مانند) شیرین، شیرینی، ملاحت، دلپذیر(ی)، نازنین، (در صدا زدن) عزیزم، جانم، منج، کواره، شیرین کردن، عسل زدن به، با محبت و نرمی صحبت کردن، عاشقانه سخن گفتن، مج چرب ونرم کردن

بررسی کلمه honey

اسم ( noun )
حالات: honeys
(1) تعریف: a thick, sweet, yellowish or brownish fluid made from flower nectar by bees.

(2) تعریف: any of various other sweet fluids made by insects.

(3) تعریف: (informal) something of excellent quality, esp. an outstanding specimen of its kind.

- a honey of a machine
[ترجمه ترگمان] یه عسل یه ماشین
[ترجمه گوگل] عسل یک ماشین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: (informal) sweet one; sweetheart; dear (used as an affectionate term of address).
مشابه: darling, dear, sweet
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: honeys, honeying, honeyed, honied
مشتقات: honeylike (adj.)
(1) تعریف: to add honey to, for flavor or sweetening.

(2) تعریف: (informal) to speak endearingly, flatteringly, or ingratiatingly to; cajole (often fol. by up).

واژه honey در جمله های نمونه

1. honey is a good substitute for sugar
عسل معادل خوبی برای شکر است.

2. honey wax
موم عسل

3. a honey of a man
مردی نازنین

4. the honey made the child's fingers sticky
عسل انگشتان کودک را چسبناک کرد.

5. to harvest honey
عسل برداشت کردن

6. the child smeared honey over his face and on the wall
کودک عسل را به صورت خود و به دیوار مالید.

7. water magically transformed into honey
آب که با افسون تبدیل به عسل شده است

8. we have some good honey
ما (مقداری) عسل خوب داریم.

9. flowing with milk and honey
پر از نعمت و وفور

10. hossein sweetens his tea with honey
حسین با عسل چای خود را شیرین می‌کند.

11. it is a commonplace that honey is sweet
پر واضح است که عسل شیرین است.

12. a land flowing with milk and honey
سرزمینی که در (جوی‌های) آن شیر و عسل جاری است.

13. the cultivation of new kinds of honey bees
پرورش انواع جدید زنبور عسل

...

مترادف honey

معشوق (اسم)
honey , lover
عزیز (اسم)
sweetheart , honey , dear , turtledove
عسل (اسم)
honey
انگبین (اسم)
honey
شهد (اسم)
ooze , ambrosia , nectar , honey , molasses
محبوب (صفت)
favorite , honey , lovable , loveable , lovesome , dear , beloved , popular , loved , cherished , darling , intimate , precious , treasured
عسلی کردن (فعل)
honey
چرب و نرم کردن (فعل)
honey

معنی عبارات مرتبط با honey به فارسی

رجوع شود به: ratel
رجوع شود به:
زنبور عسل
(خودمانی) سطل مدفوع، تشت مدفوع (در جاهایی که مستراح نیست به کار می رود)
شانه عسل، خانه خانه کردن
خانه خانه، سوراخ سوراخ، خانه زنبورى
شهد گیاه، شبنم انگبینى، شهد نباتى
لالکی، لالیک، لالکی سه خار
(در میان برخی مورچگان) مور عسل انبار (دسته ای از مورچگان که در خود شهد ذخیره می کنند تا بعدا به مصرف همه ی مورچه ها برسد)
نارنگی شیرین (murcott هم می گویند)
پر از نعمت و وفور

معنی کلمه honey به انگلیسی

honey
• sweet sticky substance produced by honeybees; darling, sweetheart (term of endearment)
• flatter; sweeten with honey
• of honey, resembling honey; sweet; containing honey
• honey is a sweet sticky substance made by bees. you eat honey and use it as a sweetener.
honey bag
• (zoology) main stem for honey in a honeybee
honey buzzard
• buzzard-like hawk that feeds on honey from bees' nests
honey cake
• cake made with honey
honey cookie
• cookie made with honey
honey cooky
• cookie made with honey
honey eater
• type of bird which feeds on honey
honey like
• similar to honey, resembling honey
honey locust
• tall thorny tree of eastern north america
honey sucker
• type of bird
honey sweet
• sweet like honey
honey tongued
• smooth-talker, flatterer
as sweet as honey
• very sweet, using very gentle words
flowing with milk and honey
• filled with good things
land flowing with milk and honey
• land like paradise that is filled only with goodness
land of milk and honey
• nickname for israel
liquid honey
• fluid honey, honey that is in a liquid state
milk and honey
• good things, necessary or desirable items
...

honey را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خانوم آقا نیما هستم
هانی یعنی عسل،محبوب
خورشيدوند
يارم عزيزم در صدا زدن بمعناي جانم عشقم
AmirHo3ein
Honeyیعنی:معشوقه،عشقم،عزیزم،جانم
Niyayesh
عسل
Eli
نازنین،محبوب،شهد،انگبین،دلپذیر و ملاحت.😍😍😍😍😍😍😍😍😚😘😗
$ امین$

Honey یعنی عشق،یعنی لیلی و مجنون

Honeyیعنی عسل،یعنی عزیز
Zahra
به معنی عسل ، مترادف(dear) به معنای عزیزم هم هست
Sara
یه سوال دارم؟
مذکر مونث بودنش فرق میکنه🤔 یعنی به آقا هم میشه گفت honey یا اشتباهه؟!
مهسا
Houny یعنی عسل عشق.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی honey
کلمه : honey
املای فارسی : هانی‌
اشتباه تایپی : اخدثغ
عکس honey : در گوگل

آیا معنی honey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )