برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

humorously


از روی شوخی، از روی خوش مزگی، بطورشوخی امیز، بطورفکاهی

واژه humorously در جمله های نمونه

1. Some of the students commented humorously on their teacher's cap.
[ترجمه ترگمان]برخی از دانش آموزان به مزاح با کلاه معلم خود نظر دادند
[ترجمه گوگل]بعضی از دانش آموزان به طرز شگفت انگیزی از کلاهبردار معلم خود نظر دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He looked at me humorously as he wrestled with the door.
[ترجمه ترگمان]وقتی با در کلنجار می‌رفت با شوخ‌طبعی به من نگاه می‌کرد
[ترجمه گوگل]او به طرز وحشیانه ای نگاه کرد، چون با کشتی درگیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The poem humorously describes local characters and traditions.
[ترجمه ترگمان]این شعر به شوخی شخصیت‌های محلی و سنت‌های محلی را توصیف می‌کند
[ترجمه گوگل]شعر طنزانه شخصیت ها و سنت های محلی را توصیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Less humorously, thousands of teachers, unpaid for six months or more, marched in Moscow last month.
[ترجمه ترگمان]در ماه گذشته، هزاران معلم که مدت شش ماه یا بیشتر دست‌مزد دریافت نکرده بودند، ماه گذشته در مسکو راهپیمایی کردند
...

معنی کلمه humorously به انگلیسی

humorously
• comically, amusingly, facetiously

humorously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشته
به شوخی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی humorously
کلمه : humorously
املای فارسی : هومروسلی
اشتباه تایپی : اعئخقخعسمغ
عکس humorously : در گوگل

آیا معنی humorously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )