برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1286 100 1

hypodermic

/ˌhaɪpəˈdɜːrmɪk/ /ˌhaɪpəˈdɜːmɪk/

معنی: تزریق زیر جلدی، زیر پوستی، تحت الجلدی
معانی دیگر: وابسته به بخش های زیر پوست، (زیست شناسی - پزشکی)، (ویژه ی تزریق در زیرپوست) زیرپوست آژی، انگیزان و شادکن (مثل برخی تزریق های زیرپوستی)، رجوع شود به: hypodermic injection، طب تزریق زیر جلدی، سوزن مخصوص تزریق زیر جلد

بررسی کلمه hypodermic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: characterized by injection or introduction under the skin; subcutaneous.

(2) تعریف: pertaining to the layer of tissue beneath the skin.
اسم ( noun )
مشتقات: hypodermically (adv.)
(1) تعریف: any injection, esp. a medical remedy, given under the skin.

(2) تعریف: a hollow-needled syringe.
مشابه: needle

واژه hypodermic در جمله های نمونه

1. a hypodermic needle
سوزن (انژکسیون) زیر پوستی

2. She carried hypodermic needles and syringes in her bag.
[ترجمه ترگمان]سرنگ زیرجلدی و سرنگ در کیف خود حمل می‌کرد
[ترجمه گوگل]او سوزن های زیر پوستی و سرنگ را در کیسه ی خود حمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He held up a hypodermic to check the dosage.
[ترجمه ترگمان]او a را بالا گرفت تا مقدار دارو را بررسی کند
[ترجمه گوگل]او یک زیردریایی را برای بررسی دوز نگهداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Officers found used hypodermic needles in a trailer in the backyard next to an infant car seat.
[ترجمه ترگمان]افسران، از سوزن‌های زیر پوستی در یک یدک‌کش در حیاط پشتی کنار یک صندلی اتومبیل نوزاد استفاده کردند
[ترجمه گوگل]افسران استفاده از سوزن های زیر پوستی را در یک تریلر در حیاط پشتی کنار صندلی ماشین نوزاد یافتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They may use hypodermic syringes to inject the drug into their bloodstream.
...

مترادف hypodermic

تزریق زیر جلدی (اسم)
hypo , hypodermic , hypodermic injection
زیر پوستی (صفت)
hypodermic , subcutaneous , percutaneous
تحت الجلدی (صفت)
hypodermic , subcutaneous

معنی عبارات مرتبط با hypodermic به فارسی

(پزشکی) تزریق زیر پوست، درآژه ی زیرپوستی، طب تزریق زیر جلدی، تزریق پوستی
(پزشکی) سرنگ زیر پوستی (که سوزن زیر پوستی یا hypodermic needle را به آن وصل می کنند)، طب سرنگ syringe کوچکی که برای تزریقات تحت جلدی بکار میرود

معنی کلمه hypodermic به انگلیسی

hypodermic
• hypodermic injection (injection of medication or drugs beneath the skin); hypodermic syringe (small syringe with a hollow needle used to inject medication or drugs under the skin)
• beneath the skin
• a hypodermic needle or syringe is a medical instrument with a hollow needle, which is used to give injections. adjective here but can also be used as a count noun. e.g. with the new bates hypodermic you can't do that.
hypodermic injection
• injection under the skin, vaccination under the skin
hypodermic syringe
• syringe attached to a needle (used to inject a dose of medication under the skin)

hypodermic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
زیرپوستی, تزریق زیرپوستی (پزشکی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hypodermic
کلمه : hypodermic
املای فارسی : هیپدرمیک
اشتباه تایپی : اغحخیثقئهز
عکس hypodermic : در گوگل

آیا معنی hypodermic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )