برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

hypotonia

واژه hypotonia در جمله های نمونه

1. Past history review showed neonatal hypotonia, feeding difficulty with cyanosis, and poor activity.
[ترجمه ترگمان]بررسی سوابق گذشته، hypotonia زایمان، دشواری تغذیه با cyanosis، و فعالیت ضعیف را نشان داد
[ترجمه گوگل]بررسی تاریخ گذشته، هیپوتیونی نوزاد، مشکل تغذیه با سیانوز و فعالیت بدی را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Low levels of copper have been associated with mental retardation, depigmentation, anaemia, hypotonia and scorbutic changes in bone.
[ترجمه ترگمان]سطوح پایین مس با عقب‌ماندگی ذهنی، کم‌خونی، کم‌خونی، hypotonia و scorbutic در استخوان در ارتباط بوده‌اند
[ترجمه گوگل]سطوح پایین مس با عقب ماندگی ذهنی، دپیگناسیون، کم خونی، هیپوتیونی و تغییرات اسکوربوتیک در استخوان همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kernicterus occurs, jaundice was significantly increased in children, begins as lethargy, weakness, or choking sucking, muscle hypotonia.
[ترجمه ترگمان]Kernicterus رخ می‌دهد، یرقان به طور قابل‌توجهی در کودکان افزایش می‌یابد و به عنوان رخوت، ضعف و یا مکیدن پستان، انقباض عضلانی آغاز می‌شود
[ترجمه گوگل]Kernicterus رخ می دهد، زردی به طور قابل توجهی در کودکان افزایش می یابد، شروع به آرامش، ضعف، یا خفگی مکیدن، هیپوتیونی عضلانی
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه hypotonia به انگلیسی

hypotonia
• state of being hypotonic (having poor muscle tone or tension)

hypotonia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
کم توانی
سحر شهبازخانی
ضعف عضلانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hypotonia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )