برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

If you like

واژه If you like در جمله های نمونه

1. We can go out if you like.
[ترجمه ترگمان]اگر مایل باشید، می‌توانیم برویم بیرون
[ترجمه گوگل]ما می توانیم اگر دوست داریم بیرون برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We could stroll into town if you like.
[ترجمه ترگمان]اگر مایل باشید، می‌توانیم به شهر قدم بزنیم
[ترجمه گوگل]اگر دوست دارید، می توانید به شهر بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can ask him again if you like, but it won't make any difference - he'll still say no.
[ترجمه ترگمان]اگر مایل باشید می‌توانید دوباره از او بپرسید، اما فرقی نمی‌کند - او هنوز می‌گوید نه
[ترجمه گوگل]شما می توانید او را دوباره بپرسید اگر دوست دارید، اما هیچ تفاوتی نخواهد داشت - او هنوز هم می گوید نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm not sure-I can find out for definite if you like.
[ترجمه ترگمان]مطمئن نیستم - اگر بخواهی، می‌توانم بفهمم
[ترجمه گوگل]من مطمئن نیستم - اگر دوست دارید، می توانید برای قطعی پیدا کنید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه If you like به انگلیسی

if you like
• if you want, if you please, in the case that it is preferable in your eyes

If you like را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to say that a particular expression is one way of saying something, especially to suggest that some people may not choose to say it that way
جلال نجاریزدی
هر چی تو بگی
Faezeh
Used to agree with sb's suggestion to do sth
JAVAD AS
اگر تو دوست داشته باشی
فیروزآبادی
اگر موافق باشید
We can leave now if you like

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی If you like مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )