برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1278 100 1

In effect

بررسی کلمه In effect

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: virtually.
مترادف: basically, essentially
مشابه: practically, really

- In effect, what he said was to forget him.
[ترجمه ترگمان] در واقع آنچه گفته بود این بود که او را فراموش کند
[ترجمه گوگل] در واقع، آنچه که او گفته بود فراموش کردن او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in active operation.
مترادف: active, effective, operative

- That law is no longer in effect.
[ترجمه مصطفی جعفری پرور] این قانون دیگر اجرایی( نافذ) نیست
|
[ترجمه ترگمان] این قانون دیگر معلول نیست
[ترجمه گوگل] این قانون دیگر در عمل نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه In effect در جمله های نمونه

1. The rule is still in effect.
[ترجمه ترگمان]این قانون هنوز در حال اجرا است
[ترجمه گوگل]این قانون هنوز در حال اجرا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Congress of People's Deputies in effect voted itself out of existence.
[ترجمه ترگمان]مجلس نمایندگان مردمی در واقع خود را از وجود خود خارج ساخت
[ترجمه گوگل]کنگره نمایندگان مردم، از نظر خود، خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So in effect the government have lowered taxes for the rich and raised them for the poor.
[ترجمه ترگمان]بنابراین دولت مالیات ثروتمندان را کاهش داد و آن‌ها را برای فقرا بالا برد
[ترجمه گوگل]در نتیجه دولت مالیات را برای ثروتمندان پایین آورد و آنها را برای فقرا افزایش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His wife had, in effect, run the government for the past six months.
[ترجمه ترگمان]همسرش در عرض شش ماه گذشته دولت را اداره می‌کرد
[ترجمه گوگل]در واقع همسرش حکومت را برای شش ماه گذشته اجرا کرد
[ترجمه شما] ...

معنی In effect در دیکشنری تخصصی

in effect
[حقوق] نافذ، معتبر، مؤثر، عملأ
[ریاضیات] در حقیقت
[حقوق] به قوت خود باقی ماندن

In effect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
در واقع
لاله قانع
در عمل- in operation
أتين اصطلاح از سال ١٩٨٥ديگر مصطلح نميباشد
صادق جباری
در نتیجه
فیض
همزمان با
کوشش
در واقع، در حقیقت، در نتیجه
مسعود طلایی
در حال اجرا
ویس
دارای اثر
مهدی صباغ
در واقع
اصولا
اساسا
به طور کلی
سعید
روی هم رفته ، من حیث المجموع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In effect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )