برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

Ineffable

/ˌɪˈnefəbl̩/ /ɪnˈefəbl̩/

معنی: نگفتنی، شخص غیر قابل توصیف
معانی دیگر: وصف نکردنی، بر زبان نیاوردنی

بررسی کلمه Ineffable

صفت ( adjective )
مشتقات: ineffably (adv.), ineffability (n.), ineffableness (n.)
• : تعریف: beyond description; inexpressible.

- He experienced ineffable joy.
[ترجمه ترگمان] شادی وصف‌ناپذیری او را فرا گرفت
[ترجمه گوگل] او شادی غیر قابل بیان را تجربه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Ineffable در جمله های نمونه

1. the ineffable beauty of hafez' beloved
زیبایی وصف ناپذیر نگار حافظ

2. the creator's ineffable name
نام بر زبان نیاوردنی آفریدگار

3. . . . you are ineffable
. . . که تو در وصف نگنجی

4. The beauty of a sunset is ineffable.
[ترجمه ترگمان]زیبایی غروب، وصف‌ناپذیر است
[ترجمه گوگل]زیبایی یک غروب آفتاب غم انگیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Ineffable realizations are experienced; and in fact, as we read about them, we can only be amazed.
[ترجمه ترگمان]Ineffable محقق می‌شوند؛ و در حقیقت، همانطور که در مورد آن‌ها می‌خوانیم، تنها می‌توانیم حیرت‌زده باشیم
[ترجمه گوگل]تحقق ناپذیری تجربه شده است؛ و در واقع، همان طور که در مورد آنها می خوانیم، می توانیم شگفت زده شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He gazed at an ineffable, agonizing radiance which only he could perceive, banishing whatever throwback emotions the brew had triggered.
[ترجمه ترگمان]او به نوری وصف‌ناپذیر و دردناک می‌نگریست که فقط از آن می‌توانست درک کند، و هر احساسی را که the فعال کرده بود، دفع کند
[ترج ...

مترادف Ineffable

نگفتنی (صفت)
incommunicable , unmentionable , ineffable , irrefrangible , unutterable
شخص غیر قابل توصیف (صفت)
ineffable

معنی کلمه Ineffable به انگلیسی

ineffable
• inexpressible, indescribable, undefinable; unutterable, unspeakable, unmentionable
• something that is ineffable is so wonderful or great that it cannot be described in words; a formal word.

Ineffable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
وصف ناپذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ineffable
کلمه : ineffable
املای فارسی : اینففبل
اشتباه تایپی : هدثببشذمث
عکس ineffable : در گوگل

آیا معنی Ineffable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )