برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

Infamous

/ˈɪnfəməs/ /ˈɪnfəməs/

معنی: پست، رسوا، ننگین، رسوایی اور، بد نام، مفتضح، نفرت انگیز شنیع
معانی دیگر: کیاده، ننگ آور، رسوا کننده، شرم آور

بررسی کلمه Infamous

صفت ( adjective )
مشتقات: infamously (adv.), infamousness (n.)
(1) تعریف: having, deserving, or causing a bad reputation; notorious or shameful.
مترادف: disreputable, notorious
متضاد: illustrious, reputable
مشابه: contemptible, disgraceful, dishonorable, ignoble, ignominious, opprobrious, outrageous, scandalous, shameful

- The exotic dancer Mata Hari was infamous as a spy during World War I.
[ترجمه ترگمان] The exotic، Mata که در زمان جنگ جهانی جاسوسی را می‌کرد بدنام بود
[ترجمه گوگل] ماتا هاری رقصنده عجیب و غریب در طول جنگ جهانی اول به عنوان جاسوسی شناخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Al Capone was an infamous gangster during the Prohibition era.
[ترجمه ترگمان] آل کاپون، در دوران ممنوعیت منع مشروبات الکلی، یک تبهکار معروف بود
[ترجمه گوگل] آل کاپون در طول دوران ممنوعیت یک گانگستر بدنام بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: stripped of certain rights as a citizen upon conviction of certain crimes such as treason, or pertaining to crimes involving such a penalty.
مشابه: corrupt, perfidious, treacherous

واژه Infamous در جمله های نمونه

1. infamous conduct
رفتار ننگ‌آور

2. an infamous thief
دزد رسوا

3. the commander was infamous for his cruelty
ظلم فرمانده او را بدنام کرده بود.

4. The list included the infamous George Drake, a double murderer.
[ترجمه ترگمان]این فهرست شامل جورج دریک، یک قاتل دوگانه بود
[ترجمه گوگل]این فهرست شامل جورج دریک، یک قاتل دوگانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He is infamous for his dishonesty.
[ترجمه ترگمان]او به خاطر نادرستی خود بدنام است
[ترجمه گوگل]او برای ناسپاسی خود کفایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He was infamous for his anti-feminist attitudes.
[ترجمه ترگمان]او به خاطر نگرش‌های anti بدنام بود
[ترجمه گوگل]او برای نگرش های ضد فمینیستش بدنام بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He's infamous for his bigoted sense of humour.
...

مترادف Infamous

پست (صفت)
humble , abject , base , ignoble , vile , poor , mean , contemptible , despicable , inferior , lowly , slight , small , little , subservient , base-born , brutish , infamous , villainous , vulgar , caddish , shoddy , bathetic , pimping , low , brummagem , cheap , menial , lousy , currish , sordid , dishonorable , runty , servile , footy , wretched , poky , hokey-pokey , lowborn , ungenerous , lowbred , low-level , shabby , picayune , pint-size , pint-sized , scurvy , snippy , third-rate
رسوا (صفت)
ashamed , infamous , blatant , ignominious , opprobrious
ننگین (صفت)
contumelious , infamous , shameful , disgraceful , inglorious , stigmatic , stigmatist
رسوایی اور (صفت)
infamous , disgraceful , scandalous
بد نام (صفت)
unpopular , errant , infamous , stigmatic , disreputable , stigmatist , raffish
مفتضح (صفت)
infamous , ignominious
نفرت انگیز شنیع (صفت)
infamous

معنی کلمه Infamous به انگلیسی

infamous
• disreputable; deplorable, terrible, shameful, indecent; heinous, villainous
• infamous people or things are well-known because of something bad.

Infamous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
منفور
مهر زینب
You tried hard to infamous yourself
برای بد نام کردن خودت زیاد تلاش کردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی infamous
کلمه : infamous
املای فارسی : اینفموس
اشتباه تایپی : هدبشئخعس
عکس infamous : در گوگل

آیا معنی Infamous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )