برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1318 100 1

Inquiry

/ˌɪnˈkwaɪri/ /ɪnˈkwaɪəri/

معنی: تحقیق، رسیدگی، باز جویی، سراغ، خبر گیری، جستار، پرس و جو، استعلام، پرسش، استفسار، سئوال
معانی دیگر: آگه خواست، پرسه، بررسی، پژوهش، جستجو، کندوکاو

بررسی کلمه Inquiry

اسم ( noun )
حالات: inquiries
(1) تعریف: a process of seeking truth or accurate information.
مترادف: exploration
مشابه: analysis, examination, interrogation, investigation, quest, questioning, research, search, study

(2) تعریف: a question or query.
مترادف: query, question
مشابه: interrogation

(3) تعریف: a systematic investigation, as into a crime.
مترادف: inquest, investigation, probe
مشابه: examination, inquisition

واژه Inquiry در جمله های نمونه

1. in answer to your recent inquiry . . .
در پاسخ به جستار شما . . .

2. An inquiry is now in progress.
[ترجمه ترگمان]یک سوال در حال حاضر در حال پیشرفت است
[ترجمه گوگل]پرس و جو در حال حاضر در حال انجام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We are grateful for your inquiry of May 2199
[ترجمه ترگمان]ما از تحقیقات شما در مورد ماه می grateful
[ترجمه گوگل]ما از درخواست شما در ماه مه سال 2199 سپاسگزاریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The inquiry was critical of her work.
[ترجمه ترگمان]پرس و جو درباره کارش خیلی مهم بود
[ترجمه گوگل]پرس و جو از کار او انتقاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Like inquiry can be active thinking, like exercise can improve physique, like mountain forest can recover one's original simplicity, love alone can study hard, like wind builds muscles.
[ترجمه ترگمان]مثل یک پرسش می‌تواند فعال باشد، مثل ورزش می‌تواند بدن را بهبود بخشد، مانند جن ...

مترادف Inquiry

تحقیق (اسم)
verification , scholarship , probe , research , rummage , quest , ascertainment , investigation , inquiry , scrutiny , fishing expedition , disquisition
رسیدگی (اسم)
assistance , attention , verification , puberty , consideration , probe , investigation , inquiry , exam , examination , handling , scrutiny , attendance , audit , cassation , inquest
باز جویی (اسم)
quest , investigation , inquiry , cross-examination , inquest , cross-question , interrogation
سراغ (اسم)
information , evidence , search , investigation , inquiry , data , scouting , seeking , looking-for
خبر گیری (اسم)
inquiry , espionage , spying
جستار (اسم)
inquiry , query , inquest , quaere
پرس و جو (اسم)
inquiry , query , enquiry
استعلام (اسم)
inquiry
پرسش (اسم)
question , inquiry , query
استفسار (اسم)
inquiry , query , enquiry
سئوال (اسم)
question , inquiry

معنی عبارات مرتبط با Inquiry به فارسی

اداره خبر گیری، دفتر اطلاعات
این کار موجب پرسش من است

معنی Inquiry در دیکشنری تخصصی

inquiry
[حسابداری] درخواست ؛ سفارش
[کامپیوتر] درخواست ،استسفار ،پرس و جو
[حقوق] تحقیق، بازجویی، استفسار
[کامپیوتر] فرایند انتخاب یک رکورد از یک فایل و نمایش فوری محتویات آن
[کامپیوتر] دستگاهی که از آن هر گونه درخواستی به عمل می آید
[حسابداری] پایانه استخباری
[حسابداری] فعالیت استخباری
[حسابداری] درخواست تائیدیه وکیل حقوقی

معنی کلمه Inquiry به انگلیسی

inquiry
• exploration, questioning, investigation; formal investigation, inquest; question
• an inquiry is a question which you ask in order to get information.
• an inquiry is also an official investigation.
• inquiry is the process of asking about something to get information.
inquiry committee
• investigative commission
commission of inquiry
• committee appointed to investigate a particular subject
committee of inquiry
• committee appointed to investigate a particular subject
court of inquiry
• investigative committee
• a court of inquiry is an official investigation into a serious accident or incident.
• you can also refer to a group of people who are officially appointed to investigate a serious accident or incident as a court of inquiry.
national commission of inquiry
• committee set up to investigate matters of national importance
official inquiry
• government backed investigation
preliminary inquiry
• investigation that takes place before a trial

Inquiry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بازپرسی

پرسشگری
زرافشان
بازجویانه
حسن مافی
مطالعه
میلاد علی پور
تحقیق، بازرسی، تفحص
فرهاد مولایی
مسئول رسیدگی
Conference inqiry= مسئول رسیدگی کنفرانس
seyyedkb
تحقیق،پژوهش
یوسف صابری
کشف و پرده برداشتن(از حقیقت چیزی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inquiry
کلمه : inquiry
املای فارسی : اینقویری
اشتباه تایپی : هدضعهقغ
عکس inquiry : در گوگل

آیا معنی Inquiry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )