برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

illness

/ˈɪlnəs/ /ˈɪlnəs/

معنی: سقم، خستگی، اهو، شرارت، مرض، ناخوشی، کسالت، بدی، بیماری، عارضه کسالت
معانی دیگر: مریضی

بررسی کلمه illness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or condition of being ill; sickness.
مترادف: morbidity, sickness
متضاد: health, wellness
مشابه: ailment, disease, indisposition, infection, infirmity, valetudinarianism

(2) تعریف: an instance of being ill.
مترادف: ailment, disease, infirmity, sickness
مشابه: affliction, disorder, ill, malady

واژه illness در جمله های نمونه

1. illness caused him to curtail his stay
بیماری موجب شد که از مدت اقامت خود بکاهد.

2. illness forced him to withdraw from social activities
بیماری او را مجبور کرد که از فعالیت‌های اجتماعی دست بکشد.

3. illness had attenuated her
بیماری او را نحیف کرده بود.

4. illness may come from a poor diet
غذای بد ممکن است موجب بیماری گردد.

5. illness obliged him to resign
بیماری او را ناچار کرد که استعفا بدهد.

6. an illness amenable to treatment
بیماری درمان پذیر

7. an illness bringing debt in its trail
یک بیماری که قرض به بار آورد

8. her illness diminished our fun
بیماری او عیش ما را منقص کرد.

9. her illness is critical
بیماری او وخیم است.

10. his illness eventuated in death
بیماری او به مرگ انجامید.

11. his illness finally got to him
بالاخره بیماریش او را از پا درآورد.

12. his illness is past its crisis
شور بیماری او تمام شده است.

13. his illness may have had some connec ...

مترادف illness

سقم (اسم)
deviance , irregularity , anomaly , indisposition , illness , sickness
خستگی (اسم)
weariness , lassitude , ennui , tedium , illness , sickness , languor , fatigue , boredom , exhaustion , tiredness , wound
اهو (اسم)
defect , illness
شرارت (اسم)
wickedness , illness , mischief , villainy , depravity , felony , malfeasance , iniquity , malevolence , irreligion
مرض (اسم)
illness , sickness , disease , malady
ناخوشی (اسم)
illness , disease , metastasis , malady , morbidity , invalidism
کسالت (اسم)
disorder , illness
بدی (اسم)
evil , illness , vice , disservice , ill-being
بیماری (اسم)
illness , sickness , malady
عارضه کسالت (اسم)
illness , sickness

معنی عبارات مرتبط با illness به فارسی

ناخوشی زیبایی اوراکاست

معنی illness در دیکشنری تخصصی

illness
[بهداشت] بیماری - ناخوشی

معنی کلمه illness به انگلیسی

illness
• disease, sickness
• illness is the fact or experience of being ill.
• an illness is a particular disease such as a cold, measles, or pneumonia.
chronic illness
• recurring disease, disease which returns frequently or constantly exists
genetic illness
• hereditary disease, illness transmitted through the genes
mental illness
• sickness of the mind, mental disorder
precursor of illness
• something that indicates that a disease will occur in the future, foreboder of disease
pull round after an illness
• recuperate from an illness, recover for a sickness
seized with illness
• fell ill, became sick
serious illness
• heavy illness, grave disease, difficult sickness
suffer from a serious illness
• be affected with a serious disease, have a grave illness

illness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

K. A
بیماری
حدیث ایران
بیماری
Ramin
مریضی
ملیکا
عارضه . بیماری . مریضی .
Arshiya
مریضی
tinabailari
بیماری ، مریضی
He felt weak because of his illness 🧨
او به خاطر بیماری‌اش احساس ضعف می‌کرد
گلی گل گلی
بیماری
مرض
ناخوشی
کسالت
بدی
شرارت
خستگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی illness
کلمه : illness
املای فارسی : ایللنس
اشتباه تایپی : هممدثسس
عکس illness : در گوگل

آیا معنی illness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )