برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1327 100 1

immigration

/ˌɪməˈɡreɪʃn̩/ /ˌɪmɪˈɡreɪʃn̩/

معنی: کوچ
معانی دیگر: مهاجرت، درون کوچ، شمار کوچندگان، تعداد مهاجران

بررسی کلمه immigration

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of immigrating.

(2) تعریف: a number of immigrating people.

واژه immigration در جمله های نمونه

1. immigration has increased
شمار کوچندگان زیاد شده است.

2. immigration quotas
سهمیه‌های مهاجرت

3. jaffar's immigration papers
اوراق مهاجرت جعفر

4. a proportional immigration quota
سهمیه‌ی نسبی مهاجرت

5. some governments limit immigration (to their country)
برخی از دولت‌ها مهاجرت به کشورشان را محدود می‌کنند.

6. an officer of the immigration office
یکی از ماموران اداره‌ی مهاجرت

7. he wants to liberalize immigration laws
او می‌خواهد از سختی و شدت قوانین مهاجرت بکاهد.

8. they relaxed the rigid immigration laws
آنان قوانین شدید مهاجرت را ملایم کردند.

9. an act establishing limits on immigration
مصوبه‌ای که برای مهاجرت محدودیت قایل می‌شود

10. He bribed immigration officials and entered the country illegally.
[ترجمه ترگمان]او به مقامات مهاجرتی رشوه داد و به طور غیرقانونی وارد کشور شد
[ترجمه گوگل]او از مقامات مهاجرت رشوه گرفت و به طور غیرقانونی وارد کشور شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف immigration

کوچ (اسم)
departure , colonization , emigration , migration , immigration , decampment

معنی عبارات مرتبط با immigration به فارسی

(امریکا) اداره ی مهاجرت و شهروند سازی

معنی immigration در دیکشنری تخصصی

[نساجی] مهاجرت
[آمار] برون کوچی-درون کوچی
[آمار] فرایندهای برون کوچی-درون کوچی

معنی کلمه immigration به انگلیسی

immigration
• act of coming to a country in order to take up permanent residence, act of settling in a new country
• immigration is the coming of people into a country in order to live and work there.
• immigration is also the place at a port, airport, or border where officials check the passports of people coming into a country.
immigration and naturalization service
• agency of the u.s. department of justice responsible for enforcing the laws pertaining to the admission of foreigners into the united states, ins
immigration clerk
• official whose function it is to process the paperwork concerning immigrants
immigration laws
• laws that govern the immigration process
immigration quota
• limit on the number of people allowed to immigrate during a specific period of time
illegal immigration
• coming to live in a foreign country without a visa or permit
mass immigration
• arrival of a large number of immigrants, large-scale movement from one place to another

immigration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
اداره مهاجرت
میترا<•••>
مهاجرت به
Hesam
The process of coming to live in a country
The opposite of that is emigration
Ali emigrated from Iran
Ali immigrated to Australia

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی immigration
کلمه : immigration
املای فارسی : امیگریشین
اشتباه تایپی : هئئهلقشفهخد
عکس immigration : در گوگل

آیا معنی immigration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )