برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1314 100 1

impetuosity

/ɪmˌpet͡ʃʊˈɒsɪti/ /ɪmˌpet͡ʃʊˈɒsɪti/

معنی: تندی، حرارت، بی پروایی، تهور
معانی دیگر: خشونت، شدت، دیوسانی

بررسی کلمه impetuosity

اسم ( noun )
حالات: impetuosities
(1) تعریف: the state or condition of being impetuous.
متضاد: forethought

(2) تعریف: an impetuous act or rush of feeling.

واژه impetuosity در جمله های نمونه

1. With characteristic impetuosity, he announced he was leaving school.
[ترجمه ترگمان]با وجود هیجان خاص، اعلام کرد که مدرسه را ترک می‌کند
[ترجمه گوگل]با تندروی مشخص، او اعلام کرد که مدرسه را ترک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Impetuosity will only make things worse.
[ترجمه ترگمان] impetuosity \"فقط اوضاع رو بدتر میکنه\"
[ترجمه گوگل]ماندگاری تنها باعث بدتر شدن شرایط می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Impetuosity can be a dangerous thing in diplomacy.
[ترجمه ترگمان]impetuosity می‌تواند یک چیز خطرناک در دیپلماسی باشد
[ترجمه گوگل]تاکید می تواند یک امر خطرناک در دیپلماسی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Even his good qualities of geniality and impetuosity counted against him.
[ترجمه ترگمان]حتی خلق و خوی خوش رویی و تهور آمیز او بر او سنگینی می‌کرد
[ترجمه گوگل]حتی ویژگی های خوب او از جنبش و انگیزه شمرده شده در برابر او
[ترجمه شما] ...

مترادف impetuosity

تندی (اسم)
acceleration , speed , velocity , rapidity , pace , rigor , pungency , celerity , acerbity , fire , acrimony , violence , angularity , virulence , heat , impetuosity , petulance , choler , kick , petulancy , discourtesy , fastness , inflammability , tempest , ginger
حرارت (اسم)
fire , impressment , verve , heat , zeal , ardor , warmth , impetuosity , dash , ginger
بی پروایی (اسم)
audacity , temerity , impetuosity , insouciance , incaution
تهور (اسم)
temerity , impetuosity

معنی عبارات مرتبط با impetuosity به فارسی

تندی یا غرور جوانی

معنی کلمه impetuosity به انگلیسی

impetuosity
• hastiness, recklessness, lack of caution, impulsiveness

impetuosity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
شتابکاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی impetuosity
کلمه : impetuosity
املای فارسی : ایمپتوسیتی
اشتباه تایپی : هئحثفعخسهفغ
عکس impetuosity : در گوگل

آیا معنی impetuosity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )