برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

important

/ˌɪmˈpɔːrtənt/ /ɪmˈpɔːtnt/

معنی: ژرف، مهم، عمده، خطیر، فوق العاده، با اهمیت، پر اهمیت
معانی دیگر: کرامند، مهست، ذی نفوذ، بانفوذ، فرمند، مقتدر

بررسی کلمه important

صفت ( adjective )
مشتقات: importantly (adv.)
(1) تعریف: having relatively great significance or value.
مترادف: consequential, great, significant
متضاد: immaterial, insignificant, light, little, minor, petty, slight, small, trifling, trivial, unimportant
مشابه: big, critical, crucial, essential, major, material, operative, pivotal, real, salient, seminal, serious, substantial, vital

- Voting rights is an important issue.
[ترجمه ترگمان] حق رای یک مساله مهم است
[ترجمه گوگل] حقوق رأی دادن یک مسئله مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It's important to change your car's oil at regular intervals.
[ترجمه ترگمان] مهم است که روغن اتومبیل خود را در فواصل زمانی منظم تعویض کنید
[ترجمه گوگل] مهم است که روغن خودرو خود را در فواصل منظم تغییر دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having consequence; consequential.
مترادف: consequential, significant, weighty
متضاد: inconsequential, petty, silly, unimportant
مشابه: big, crucial, material, momentous, pivotal, real, serious

- Which college to attend is an impo ...

واژه important در جمله های نمونه

1. an important british outpost in the far east
یک پایگاه مهم نظامی انگلیس در خاور دور

2. an important date in iran's sporting calendar
تاریخ مهمی در فهرست رویدادهای ورزشی ایران

3. an important grape-growing section of california
منطقه‌ی مهم کشت انگور در کالیفرنیا

4. an important item in our export
یک قلم عمده از صادرات ما

5. an important step forward
گام مهمی به پیش

6. less important details are relegated to the footnotes
جزئیات کم‌اهمیت‌تر را در پانویس‌ها آورده‌اند.

7. the important information that has been dredged up from the old files
اطلاعات مهمی که از آن پرونده‌های قدیمی استخراج شده است

8. battles and important enterprises in which my grandfather took part
نبردهای مهم و عملیات جسورانه‌ای که پدربزرگم در آن شرکت داشت

9. it is important that you attend the meeting
حضور شما در جلسه حائز اهمیت است.

10. it is important to me
برای من اهمیت دارد.

11. on certain important points the letter is quite silent
آن نامه در مورد برخی نکات مهم کاملا گنگ است.

...

مترادف important

ژرف (صفت)
hard , difficult , abysmal , deep , profound , unfathomable , important , significant , long
مهم (صفت)
serious , main , principal , great , important , significant , earnest , all-important , fateful , substantial , grave , weighty , consequential , considerable , momentous , earthshaking , epochal , newsworthy , overriding , significative
عمده (صفت)
primary , main , principal , prime , important , significant , essential , head , chief , major , excellent , leading , dominant , copacetic , key , staple , predominant , considerable
خطیر (صفت)
serious , great , important , dangerous , hazardous , momentous , esteemed
فوق العاده (صفت)
extraordinary , important , phenomenal , precious , terrific , supernatural , singular , inestimable , rewardable
با اهمیت (صفت)
main , important , momentous
پر اهمیت (صفت)
important

معنی عبارات مرتبط با important به فارسی

بسیار مهم،اساسی،ضروری
خود بزرگ شمار، پر نخوت، پر گند دماغ، خود بزرگ بین، خود ستا

معنی important در دیکشنری تخصصی

important
[ریاضیات] مهم، قابل ملاحظه، چشمگیر
[معدن] آنومالی مهم (ژئوشیمی)
[ریاضیات] اتحاد مهم

معنی کلمه important به انگلیسی

important
• significant; consequential; influential; prominent; pompous, arrogant
• something that is important is very significant, valuable, or necessary.
• an important person has influence or power.
important find
• significant discovery, significant result or finding
important matter
• important issue, significant issue
important people
• famous personalities, influential people
important person
• person with great social influence
important thing
• matter of great significance or value
all important
• indispensable; of very great significance, of greatest importance; crucial (e.g. "this is an all-important question")
it is extremely important
• it is of the utmost urgency
not important
• not significant, doesn't matter
self important
• someone who is self-important behaves in a way which shows that they believe they are more important than other people.

important را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryam💞
مهم
Setayesh-Arya
means necessary=vital=essential=significant=crucial
مهدی حامدی
خیلی مهم
Hasti
مهم،با اهمیت
Aysan
مهم
X
مهم، خیلی مهم، اضطراری
مهدی
مهم
Amir ali
بسیار مهم
Yasaman
برام مهم نیست یا مهم نیست
محدثه فرومدی
important = بااهمیت
very important= پراهمیت
unimportant = بی‌اهمیت
equally important, as important as= هم‌اهمیت
Ati
مهم ترين
R.S.N.
حائز اهمیت
jahanaks.blog.ir
ذی نفوذ
صاحب نفوذ
محدثه فرومدی
شایان‌توجه، قابل‌توجه، قابل‌ملاحظه
Mobina.ch
مهم.بااهمیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی important
کلمه : important
املای فارسی : ایمپورتنت
اشتباه تایپی : هئحخقفشدف
عکس important : در گوگل

آیا معنی important مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )