برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

impossible

/ˌɪmˈpɑːsəbl̩/ /ɪmˈpɒsəbl̩/

معنی: غیر عملی، غیر ممکن، ممتنع، نشدنی، نامحتمل، امکان نا پذیر، غیر میسر
معانی دیگر: ناشایند، انجام ناپذیر، (پهلوی) اتاوان، ناخوشایند، رنج آور، تحمیل ناپذیر، بی تابگر

بررسی کلمه impossible

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not able to happen, exist, or be done.
مترادف: hopeless, inconceivable, unattainable, unimaginable, unthinkable
متضاد: attainable, possible
مشابه: absurd, difficult, illogical, inaccessible, inappropriate, intractable, unbelievable, unlikely, unreasonable

- an impossible task
[ترجمه محمدامین] یک کار غیر ممکن
|
[ترجمه ترگمان] یک کار غیر ممکن
[ترجمه گوگل] یک کار غیرممکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not capable of being true.
مترادف: illogical, inconceivable, unbelievable, unthinkable
متضاد: possible
مشابه: absurd, incredible, preposterous, unimaginable, unlikely, unreasonable

- It's impossible that he could have done what you say.
[ترجمه ترگمان] غیرممکن است که او بتواند کاری را که تو می‌گویی انجام دهد
[ترجمه گوگل] این غیرممکن است که او بتواند کاری را انجام دهد که شما می گویید
[ترجمه شما] ترجم ...

واژه impossible در جمله های نمونه

1. impossible tasks
کارهای نشدنی (غیرممکن)

2. an impossible child
یک بچه‌ی ناتو

3. an impossible request
درخواست انجام نشدنی

4. an impossible situation
وضع تحمل ناپذیر

5. well-nigh impossible
تقریبا غیر ممکن

6. it is impossible to live without water
زندگی بدون آب غیرممکن است.

7. it is impossible to save them
نجات آنان امکان پذیر نیست.

8. it was impossible for the husband to satisfy all of maheen's wants
برآوردن همه‌ی خواسته‌های مهین برای شوهرش غیر ممکن بود.

9. nothing is impossible for god
برای خدا هیچ چیز غیرممکن نیست.

10. it is practically impossible to tame such animals as lions and tigers
رام کردن برخی از جانوران مانند شیر و پلنگ عملا غیر ممکن است.

11. sorry, it is impossible to see the patient
متاسفانه ملاقات بیمار ممکن نیست.

12. this is administratively impossible
از نظر اجرایی (اداری) غیر ممکن است.

13. this is utterly ...

مترادف impossible

غیر عملی (صفت)
abstract , impractical , impracticable , infeasible , impossible , inoperative , unpractical , inexecutable , irrealizable
غیر ممکن (صفت)
impossible , inconceivable
ممتنع (صفت)
impossible
نشدنی (صفت)
impractical , infeasible , impossible
نامحتمل (صفت)
impossible
امکان نا پذیر (صفت)
impossible
غیر میسر (صفت)
impossible , unrealizable

معنی عبارات مرتبط با impossible به فارسی

اون غیر قابل تحمله
تقریبا نشدنی

معنی impossible در دیکشنری تخصصی

impossible
[ریاضیات] غیر ممکن، ناممکن، ممتنع، محال
[حقوق] شرط غیر مقدور، شرط محال، شرط ممتنع
[ریاضیات] مسأله های ترسیم نشدنی
[ریاضیات] حادثه غیر ممکن، پیشامد غیر ممکن، پیشامد ناممکن
[آمار] پیشامد ناممکن
[ریاضیات] پیشامد غیر ممکن

معنی کلمه impossible به انگلیسی

impossible
• not possible; cannot be done; unbearable, cannot be endured
• something that is impossible cannot be done, cannot happen, or cannot be believed.
• you can say that a situation or person is impossible when they are very difficult to deal with.
impossible person
• person who is difficult to get along with, irritating and exasperating person
impossible task
• unachievable mission, unattainable task, unrealistic task
attempted the impossible
• tried what was thought to be impossible
attempting the impossible
• trying to accomplish what cannot be done
mission impossible
• mission that is impossible to accomplish
the impossible
• what cannot be, what is not able to happen
try to do the impossible
• try to do what cannot be done, try to accomplish what cannot be accomplished

impossible را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اكرم دهاتزنجان
forget about the past
it is impossible
Asma
غیر ممکن ، ناجور
Hadis
غیر قابل تحممممل
I give up! you 're impossible,Zac!
تو غیر قابل تحممملی، زک! من دیگه ادامه نمیدم!
دکتر محمد حسین حدیدی
you're impossible
ترجمه:تو غیر قابل تحملی ؛ من تو رو نمیتونم تحمل کنم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی impossible
کلمه : impossible
املای فارسی : ایمپسیبل
اشتباه تایپی : هئحخسسهذمث
عکس impossible : در گوگل

آیا معنی impossible مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )