برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1320 100 1

in advance of


جلوتر از، پیشرفته تر از

واژه in advance of در جمله های نمونه

1. She walked 2 yards in advance of her husband.
[ترجمه ترگمان]دو متر جلوتر از شوهرش راه می‌رفت
[ترجمه گوگل]او پیش از شوهرش 2 متر پیش رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The experience had aged him in advance of his years.
[ترجمه ترگمان]این تجربه پیش از سال‌ها به او رسیده بود
[ترجمه گوگل]این تجربه پیش از سالهاش بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Students are asked to prepare material in advance of each weekly seminar.
[ترجمه ترگمان]از دانش آموزان خواسته می‌شود تا مواد را پیشاپیش هر سمینار هفتگی آماده کنند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان خواسته شده است قبل از هر سمینار هفتگی مطالب را آماده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Galileo's ideas were well in advance of the age in which he lived.
[ترجمه ترگمان]نظریات گالیله از لحاظ سن و سالی که در آن زندگی می‌کرد به خوبی پیش می‌رفت
[ترجمه گوگل]ایده های گالیله خیلی پیش از سن که در آن زندگی می کردند بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه in advance of به انگلیسی

in advance of
• ahead of; in front of

in advance of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم مولاپرست
قبل از اینکه ،پیشاپیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in advance of
کلمه : in advance of
املای فارسی : این ادونس اوف
اشتباه تایپی : هد شیرشدزث خب
عکس in advance of : در گوگل

آیا معنی in advance of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )