برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1312 100 1

in low spirits

واژه in low spirits در جمله های نمونه

1. She is in low spirits.
[ترجمه ترگمان]حالش خوب است
[ترجمه گوگل]او در روحیه کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Finding her in low spirits, they had persuaded her to join them for lunch.
[ترجمه ترگمان]وقتی او را به حال خود دید، او را متقاعد کرده بودند که برای ناهار به آن‌ها ملحق شود
[ترجمه گوگل]پیدا کردن او را در ارواح کم، آنها را متقاعد کرده بود که برای ناهار به آنها بپیوندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He seemed in low spirits.
[ترجمه ترگمان]به نظر سرحال می‌آمد
[ترجمه گوگل]او در روحیه کم به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When in low spirits, seek gainful employment.
[ترجمه ترگمان]، وقتی که ارواح خبیث دنبال کار \"gainful\" میگردن
[ترجمه گوگل]هنگامی که در ارواح کم، به دنبال اشتغال مشاغل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه in low spirits به انگلیسی

in low spirits
• unhappy, in a bad mood

in low spirits را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بی بهار
بی روحیه
مهسا امینی
-غمگین
-مایوس
-ناراحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in low spirits مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )