برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

in practice


در عمل

واژه in practice در جمله های نمونه

1. All theories originate from / in practice and in turn serve practice.
[ترجمه ترگمان]تمام تئوری‌ها از \/ در عمل نشات می‌گیرند و به نوبه خود عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]تمام نظریه ها از / در عمل آغاز می شوند و به نوبه خود در عمل عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It sounded like a good idea, but in practice it didn't work.
[ترجمه فرزانه] ایده خوبی به نظر می رسید، اما در عمل کار نکرد.
|
[ترجمه ترگمان]فکر خوبی به نظر می‌رسید، اما در تمرین، جواب نداد
[ترجمه گوگل]این یک ایده خوب بود، اما در عمل کار نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In practice, this law is often given a wide interpretation by the police.
[ترجمه ترگمان]در عمل، این قانون اغلب تفسیری وسیع از پلیس ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]در عمل، این قانون اغلب تفسیر گسترده ای از سوی پلیس ارائه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی in practice در دیکشنری تخصصی

in practice
[ریاضیات] در عمل، عملا

معنی کلمه in practice به انگلیسی

in practice
• in actuality

in practice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
در عمل
kamalian
در واقع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in practice
کلمه : in practice
املای فارسی : این پرکتیس
اشتباه تایپی : هد حقشزفهزث
عکس in practice : در گوگل

آیا معنی in practice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )