برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1345 100 1

inconsistency

/ˌɪnkənˈsɪstənsi/ /ˌɪnkənˈsɪstənsi/

معنی: نا سازگاری، تناقض، ناجوری، تباین، بی ثباتی، نا استواری، ناهماهنگی
معانی دیگر: ناهندامی، ناهمسازی، ناهمجوری، تنافر، تضاد

بررسی کلمه inconsistency

اسم ( noun )
حالات: inconsistencies
(1) تعریف: an instance of contradiction or illogic.
متضاد: consistency
مشابه: disagreement, discrepancy

- The lawyer pointed out inconsistencies in the witness's testimony.
[ترجمه ترگمان] وکیل inconsistencies را که در شهادت شهود قرار گرفته بود نشان داد
[ترجمه گوگل] وکیل اشاره کرد که ناسازگاری در شهادت شهود وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the quality or state of being inconsistent.
متضاد: consistency
مشابه: disagreement, discrepancy

واژه inconsistency در جمله های نمونه

1. the inconsistency of the details of his explanation made us suspicious
تناقض جزئیات توضیح او،ما را مشکوک کرد.

2. His worst fault was his inconsistency.
[ترجمه ترگمان]بدترین عیب و inconsistency این بود که این تناقض داشته باشد
[ترجمه گوگل]بدترین اشتباه او، ناسازگاری او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The amendment will remove the inconsistency between the two laws.
[ترجمه ترگمان]این اصلاحیه بی‌ثباتی بین دو قانون را حذف خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این اصلاحیه ناسازگاری بین دو قانون را حذف خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is some inconsistency between the witnesses' evidence and their earlier statements.
[ترجمه ترگمان]تناقض بین شواهد شهادت شهود و اظهارات قبلی آن‌ها وجود دارد
[ترجمه گوگل]برخی شواهد شاهدانه و اظهارات قبلی آنها وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Defence counsel looks for inconsistency between witness statements.
...

مترادف inconsistency

نا سازگاری (اسم)
antipathy , aversion , conflict , inconvenience , discord , contrariness , disagreement , incompatibility , repugnance , incongruity , inconsistency , incoherence , inconsistence , variance , incongruence , contrariety , insalubrity , intransigence
تناقض (اسم)
repugnance , inconsistency , antithesis , contradiction , incoherence , inconsistence , contradictoriness
ناجوری (اسم)
dissonance , inconvenience , contrariness , inconsistency , incoherence , inconsistence , unlikelihood , discordance , disparity , heterogeny , incommodity , inconsonance , xenogenesis
تباین (اسم)
contrast , inconsistency , inconsistence , incommensurability , divergence , heterogeny
بی ثباتی (اسم)
tergiversation , transience , variation , fluctuation , inconsistency , mutability , inconstancy , instability
نا استواری (اسم)
frailty , inconsistency , instability
ناهماهنگی (اسم)
inconsistency , inconsistence , imbalance , inconsonance

معنی inconsistency در دیکشنری تخصصی

inconsistency
[عمران و معماری] غیر یکنواختی
[ریاضیات] ناسازگاری

معنی کلمه inconsistency به انگلیسی

inconsistency
• incompatibility, incongruity, lack of harmony; lack of consistency
• inconsistency is behaviour which is unpredictable because it changes from one occasion to another; used showing disapproval.
• if there is an inconsistency between two facts, one of them cannot possibly be true if the other is true.

inconsistency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
تعارض، تضاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inconsistency
کلمه : inconsistency
املای فارسی : اینکنسیستنکی
اشتباه تایپی : هدزخدسهسفثدزغ
عکس inconsistency : در گوگل

آیا معنی inconsistency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )