برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1222 100 1

incredulous

/ˌɪnˈkredʒələs/ /ɪnˈkredjʊləs/

معنی: بی اعتقاد، دیر باور
معانی دیگر: حاکی از شک داری، شک دار، شک مند، ناباور، شک اندیش

بررسی کلمه incredulous

صفت ( adjective )
مشتقات: incredulously (adv.), incredulousness (n.)
(1) تعریف: in a state of skepticism, wonder, or disbelief.
متضاد: credulous

- He was incredulous when he heard that he had won the lottery.
[ترجمه ترگمان] وقتی شنید که بخت‌آزمایی برنده شده‌است، باور نکرد
[ترجمه گوگل] او وقتی که شنید که در قرعه کشی برنده شد، باور نکردنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: demonstrating such a state.
متضاد: credulous

- an incredulous expression
[ترجمه ترگمان] حالتی ناباورانه به خود گرفت
[ترجمه گوگل] یک بیان باور نکردنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه incredulous در جمله های نمونه

1. an incredulous look
نگاهی حاکی از ناباوری

2. I am wholly incredulous of the truth of his story.
[ترجمه ترگمان]من کاملا از حقیقت داستان او نا اطمینان دارم
[ترجمه گوگل]من کاملا حقیقت داستان او را باور ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 'You sold the car?' she asked, incredulous.
[ترجمه ترگمان]تو ماشین‌رو فروختی؟ با ناباوری پرسید:
[ترجمه گوگل]شما ماشین را فروختید؟ او پرسید، باور نکردنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A few incredulous spectators watched as Paterson, ranked 23rd in the world, beat the champion.
[ترجمه ترگمان]تعداد کمی از تماشاچیان باور اور به عنوان پترسون که در رده ۲۳ جهان قرار داشت و قهرمان را شکست دادند تماشا کردند
[ترجمه گوگل]چندین تماشاگر باور نکردنی به عنوان پاترسون تماشا کرد، رتبه 23 در جهان، قهرمان را شکست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She gave me an incredulous glance.
[ترجمه ترگمان]نگاهی ناباورانه ...

مترادف incredulous

بی اعتقاد (صفت)
distrustful , mistrustful , incredulous , unbelieving
دیر باور (صفت)
incredulous , unbelieving , sceptical , skeptical

معنی کلمه incredulous به انگلیسی

incredulous
• disbelieving, skeptical, doubting
• if someone is incredulous, they cannot believe what they have just heard.

incredulous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aris anoai
دیر باور
محدثه فرومدی
باور نکردنی، غیر قابل باور، باورناپذیر، غیر قابل‌قبول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی incredulous
کلمه : Incredulous
املای فارسی : اینکردولوس
اشتباه تایپی : هدزقثیعمخعس
عکس Incredulous : در گوگل

آیا معنی incredulous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )