برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

individual

/ˌɪndəˈvɪdʒəwəl/ /ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl/

معنی: شخص، فرد، منحصر بفرد، فردی، تک، متعلق بفرد
معانی دیگر: آدم، کس، منفرد، مجزا، جدا، جداگانه، (وابسته به یک نفر یا یک چیز بخصوص) انفرادی، خاص، تکی، اختصاصی، ویژه، منحصر به فرد، مخصوص به خود، مختص به خود، یگانه، بی تا، بی همتا، (در اصل) بخش ناپذیر، تقسیم نشدنی، جدانکردنی

بررسی کلمه individual

صفت ( adjective )
(1) تعریف: single, distinct, or separate.
مترادف: distinct, lone, peculiar, separate, single, sole, solitary
متضاد: aggregate
مشابه: alone, independent, isolated, particular, several

- Use commas to separate individual items in a series.
[ترجمه ترگمان] از کاما برای جدا کردن آیتم‌های جداگانه در یک سری استفاده کنید
[ترجمه گوگل] از کاما برای جدا کردن آیتم های منفرد در یک سری استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- These crimes are individual acts and are unrelated to each other.
[ترجمه ترگمان] این جرایم اقدامات فردی هستند و به هم مرتبط نیستند
[ترجمه گوگل] این جنایات اقدامات فردی هستند و به یکدیگر وابسته نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: pertaining to one person.
مترادف: particular, personal, single, specific
متضاد: collective, common, communal, concerted, popular
مشابه: alone, characteristic, inherent, intrinsic, private

- These students will be honored for their individual achievements as well as for their work on this project as a team.
...

واژه individual در جمله های نمونه

1. individual differences
ناهمسانی‌های فردی

2. individual portions of meat were carefully weighed in the restaurant kitchen
هریک از حصه‌های گوشت در آشپزخانه‌ی رستوران به دقت وزن می‌شد.

3. an individual is presumed innocent unless the opposite is proven
هر فرد بی‌گناه فرض می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

4. an individual policy in life insurance
بیمه نامه‌ی عمر برای یک نفر

5. each individual is responsible for his own actions
هر فرد مسئول اعمال خویش است.

6. narrow individual
آدم کوته بین

7. purely individual experiences
تجربیات صرفا انفرادی

8. hafez has an individual style
حافظ سبک منحصر بفردی دارد.

9. he is a slimy individual
او آدم نفرت انگیزی است.

10. prisoners are kept in individual cells
زندانیان را در سلول‌های جداگانه نگاه می‌دارند.

11. the reaction between the individual and the society
اثر متقابل فرد و اجتماع

12. the rights of each individual
حقوق هر ...

مترادف individual

شخص (اسم)
subject , figure , man , person , one , fellow , cove , gink , wight , guy , varmint , specimen , dude , individual , geezer , human
فرد (اسم)
man , odd , roll , list , individual , man jack
منحصر بفرد (صفت)
sole , particular , exclusive , individual , monopolized
فردی (صفت)
single , sole , individual
تک (صفت)
single , solitary , one , lone , odd , particular , individual , segregated , singular , solo
متعلق بفرد (صفت)
individual

معنی individual در دیکشنری تخصصی

individual
[برق و الکترونیک] منفرد ، واحد ، اختصاصی
[فوتبال] منحصربه فرد
[ریاضیات] فرد، منفرد، جزء، خاص، شخصی، اختصاصی، تک، انفرادی، فردی، منحصر به فرد
[نساجی] فیلامنت تک
[عمران و معماری] پی تکی - تک شالوده - شالوده منفرد
[عمران و معماری] خانه تک واحدی
[ریاضیات] عضو منفرد
[معدن] کانیهای منفرد (ژئوشیمی)
[آمار] نابرابری میانگینهای متحرک تکی
[سینما] تک عکس
[نفت] سیستم تزریق بک تلمبه یی
[نفت] واحد تک تلمبه
[آمار] نظریه مخاطره تکی

معنی کلمه individual به انگلیسی

individual
• human being; particular person; distinct entity, single thing
• single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
• individual means relating to one person or thing, rather than to a large group.
• an individual is a person.
individual clearing member
• member of a clearing house who is authorized to clear his own transactions and those of his customers but not those of floor brokers (finance)
individual education
• educational method which stresses the mental needs and personality of the student
individual election campaign
• campaign in which individuals run for election
individual equipment
• equipment for personal use
individual initiative
• profit earning business begun by private individuals
individual instruction
• private tutoring
individual learning
• study on one's own; studying at one's own pace
individual opinion
• personal view; viewpoint of an individual judge differing from the majority
individual proprietorship
• private ownership of a business
individual psychology
• one on one psychological treatment
individual retirement account
• tax-deferred trust fund into which individual employees can deposit part of their salaries for withdrawal after retirement, ira
individual stalk
• silent and cautious movement of individuals whose purpose is to surprise the enemy
individua ...

individual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پگاه
شخصی
Sunflower

distinctive
ویژه، خاص، برجسته، متمایز
ili examinations
خصوصی
مصطفا
In the past, parents could not pay so much attention to individual children
تک تک
عاطفه
مستقل
محمد علیزاده
انفرادی، solo
شهرا م ایوبی
بویژه، مخصوصا
منهاج مومند
فردی
حدیث ایران
فرد- انسان واحد-
فردی - انفرادی
PARNIA
واحد شمارش انسان_فرد_نفر
کاربر آبادیس
مجزا (از هم)، مستقل (از هم)
مینا
individual drug : داروی تک نسخه ای
سجاد صالحی
فردی ، فرد، منحصر به فرد
ج قاسمی
individuals را می‌توان به جای افراد، � آنها� معنی کرد، به ویژه زمانی که این کلمه برای حیوانات استفاده شود.
حسین رحمانی
هر

individual element

هر عنصر - هر جزء
امین جهانگرد
1-مجزا،جداگانه،به صورت تک تک
each individual accountant needs a pc
2-انفرادی،فردی
individual sports,individual goal
3-distinctive خاص متمایز منحصر به فرد
individual way of dressing
4-فرد شخص
individuals rights
5-ادم عجیب غریب
strange looking individual

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی individual
کلمه : individual
املای فارسی : ایندیویجوال
اشتباه تایپی : هدیهرهیعشم
عکس individual : در گوگل

آیا معنی individual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )