برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

instigate

/ˈɪnstəˌɡet/ /ˈɪnstɪɡeɪt/

معنی: بر انگیختن، تحریک کردن، وادار کردن
معانی دیگر: (به ویژه برای کارهای بد) برانگیختن، اغوا کردن، شوراندن، به شورش تحریک کردن

بررسی کلمه instigate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: instigates, instigating, instigated
مشتقات: instigative (adj.), instigatingly (adv.), instigator (n.)
• : تعریف: to purposely agitate or incite; provoke; foment.
مشابه: incite, pick, provoke

- It was believed that leaders of a radical movement instigated the riot.
[ترجمه ترگمان] اعتقاد بر این بود که رهبران یک جنبش رادیکال شورش را تحریک کردند
[ترجمه گوگل] اعتقاد بر این بود که رهبران جنبش رادیکال باعث شورش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Revolutionaries instigated an uprising against the government.
[ترجمه ترگمان] Revolutionaries شورش علیه دولت را تحریک کرد
[ترجمه گوگل] انقلابیون قیام علیه دولت را آغاز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه instigate در جمله های نمونه

1. The government will instigate new measures to combat terrorism.
[ترجمه ترگمان]دولت تدابیر تازه‌ای را برای مبارزه با تروریسم ایجاد خواهد کرد
[ترجمه گوگل]دولت اقدامات جدیدی را برای مبارزه با تروریسم تحریک خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It would not prove worthwhile to instigate a nuclear attack.
[ترجمه ترگمان]اثبات یک حمله هسته‌ای ارزش چندانی ندارد
[ترجمه گوگل]این امر ارزشمند نیست که یک حمله اتمی را تحریک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Envious village elders would instigate whispering campaigns against them, or accuse them directly of witchcraft.
[ترجمه ترگمان]ریش سفیدان روستای Envious علیه آن‌ها تبلیغ می‌کنند و یا آن‌ها را به جادوگری متهم می‌کنند
[ترجمه گوگل]بزرگان روستای قدیم، کمپین های مزاحم را علیه آنها تحریک می کنند و یا به طور مستقیم به جادوگری متهم می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Harry bought it last year to instigate an eighteen-month ground-up rebuild by a dedicated team of experienced Fouga engineers.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف instigate

بر انگیختن (فعل)
abet , cheer , prod , arouse , infuse , roust , excite , abrade , stimulate , act , actuate , evince , exacerbate , exasperate , nettle , sick , heat , irritate , whet , impulse , put out , impassion , prompt , foment , instigate , provoke
تحریک کردن (فعل)
arouse , excite , pique , abrade , stimulate , annoy , incense , agitate , prime , edge , inspirit , move , actuate , goad , incite , prick , fuel , vitalize , motivate , fillip , drive , bestir , knock up , egg on , impassion , foment , ginger , hypo , instigate , provoke , steam up
وادار کردن (فعل)
enforce , have , move , influence , compel , oblige , persuade , induce , impel , endue , instigate

معنی کلمه instigate به انگلیسی

instigate
• stir up, incite, agitate, inflame, excite, provoke
• to instigate an event or situation means to cause it to happen; a formal word.
instigate a rebellion
• stirred up a rebellion

instigate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
تحریک کردن کسی برای انجام دادن کاری (بد)
سپهر رضوانیان
تحریک ب شورش شوراندن برانگیختن و اغوا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی instigate
کلمه : instigate
املای فارسی : اینستیگت
اشتباه تایپی : هدسفهلشفث
عکس instigate : در گوگل

آیا معنی instigate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )