برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1175 100 1

insupportable

/ˌɪnsəˈpɔːrtəbl̩/ /ˌɪnsəˈpɔːtəbl̩/

معنی: سخت، دشوار، طاقت فرسا، غیر قابل مقاومت، تحمل ناپذیر
معانی دیگر: غیرقابل تحمل، توان فرسا، تاب نیاوردنی، بی تاب کننده، بی تابگر، اثبات نشدنی (یا نکردنی)، بی اساس

بررسی کلمه insupportable

صفت ( adjective )
مشتقات: insupportably (adv.)
(1) تعریف: not tolerable; unbearable.
متضاد: bearable, supportable
مشابه: unbearable

- Your disrespectful attitude toward your fellow employees is insupportable, and unless it changes immediately, you'll be fired.
[ترجمه ترگمان] رفتار disrespectful نسبت به کارکنان شما تحمل‌ناپذیر است، و اگر بلافاصله تغییر کند، شما اخراج خواهید شد
[ترجمه گوگل] نگرش بی احترامی به کارکنان همکار شما غیر قابل تحمل است و اگر بلافاصله آن را تغییر ندهد، شما اخراج خواهید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The pain had become insupportable and surgery could no longer be avoided.
[ترجمه ترگمان] درد غیرقابل‌تحمل شده بود و جراحی دیگر نمی‌توانست از آن اجتناب کند
[ترجمه گوگل] درد ناخوشایند بود و جراحی دیگر نمی توانست اجتناب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not capable of being defended or justified.
متضاد: supportable

- an insupportable argument
[ترجمه ترگمان] این استدلال تحمل‌ناپذیر بود
[ترجمه گوگل] ...

واژه insupportable در جمله های نمونه

1. insupportable charges
اتهامات بی‌اساس

2. insupportable pain
درد غیر قابل تحمل

3. a insupportable burden
بار توان‌فرسا

4. Too much spending on rearmament would place an insupportable burden on the nation'sproductive capacity.
[ترجمه ترگمان]خرج کردن در rearmament غیرقابل‌تحمل بود و بار سنگینی را بر دوش ملت می‌گذاشت
[ترجمه گوگل]هزینه های بیش از حد در زمینه بازآرایی، بار سنگینی بر ظرفیت تولید ملی می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I can't hold with him — he's insupportable.
[ترجمه ترگمان]من نمی‌توانم او را تحمل کنم - غیرقابل‌تحمل است
[ترجمه گوگل]من نمی توانم با او باشم - او غیر قابل تحمل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Life without Anna had no savour, was tedious, insupportable.
[ترجمه ترگمان]زندگی بدون آن که آنا طعم آن را استشمام کند، خسته‌کننده و تحمل‌ناپذیر بود
[ترجمه گوگل]زندگی بدون آنا خوش طعم بود، خسته کننده و غیر قابل تحمل بود
[ترجمه شما] ...

مترادف insupportable

سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
دشوار (صفت)
hard , difficult , uphill , knotted , sore , laborious , tough , sticky , formidable , arduous , onerous , strait , intolerable , slippery , slippy , inexplicit , insupportable , inexplicable , nerve-racking , spinose , spiny
طاقت فرسا (صفت)
onerous , repugnant , exhausting , intolerable , unbearable , unsupportable , unendurable , insupportable , insufferable , torturous
غیر قابل مقاومت (صفت)
ineluctable , irresistible , insupportable
تحمل ناپذیر (صفت)
intolerable , unbearable , insupportable , insufferable

معنی کلمه insupportable به انگلیسی

insupportable
• insufferable, intolerable, unendurable, unbearable; having no basis in fact, unprovable, unsubstantiated, inconclusive
• if you find something insupportable, you find it so unpleasant that you cannot accept it; a formal word.

insupportable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
بدونِ مدرک، سست و ضعیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی insupportable
کلمه : insupportable
املای فارسی : اینسوپپرتبل
اشتباه تایپی : هدسعححخقفشذمث
عکس insupportable : در گوگل

آیا معنی insupportable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )