برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1322 100 1

insurance

/ˌɪnˈʃʊrəns/ /ɪnˈʃʊərəns/

معنی: بیمه، حق بیمه، پول بیمه
معانی دیگر: بیمه نامه (نام کامل آن: an insurance policy)، حق بیمه (نام کامل آن: insurance premium)، مبلغ بیمه، خسارت، بیمه گری، بیمه گزاری

بررسی کلمه insurance

اسم ( noun )
(1) تعریف: a guarantee of protection against certain misfortunes that is provided by a company in return for payment of a fee.

(2) تعریف: businesses that provide such protection.

(3) تعریف: any protection against risk.

واژه insurance در جمله های نمونه

1. insurance rate
نرخ بیمه

2. an insurance company
شرکت بیمه

3. an insurance company's diverse wares
خدمات گوناگون یک شرکت بیمه

4. automobile insurance
بیمه‌ی اتومبیل

5. standard insurance policy
بیمه‌نامه‌ی رایج

6. the insurance adjuster determined our adjustment
مامور شرکت بیمه میزان خسارت ما را تعیین کرد.

7. the insurance company's appraiser appraises the damages
ارزیاب شرکت بیمه خسارات را ارزیابی می‌کند.

8. third-party insurance
بیمه‌ی شخص ثالث

9. this insurance policy gives you complete coverage
این بیمه‌نامه به شما پوشش کامل می‌دهد.

10. universal insurance has become a political football
بیمه‌ی همگانی یک موضوع داغ سیاسی شده است.

11. accident insurance
بیمه‌ی حوادث،بیمه‌ی سوانح

12. accident insurance
بیمه‌ی حوادث

13. annuity insurance
بیمه‌ی مستمری سالانه

...

مترادف insurance

بیمه (اسم)
assurance , insurance
حق بیمه (اسم)
insurance , premium
پول بیمه (اسم)
insurance

معنی عبارات مرتبط با insurance به فارسی

بیمه ی حوادث، بیمه ی سوانح
لغوکردن، باطل کردن، فسخ و الغا کردن، کان لم یکن تلقی کردن، خنثی کردن، بیمه ی مستمری سالانه
بیمه ی اتومبیل
بیمه ی کار و کسب، بیمه ی تجاری
بیمه ی اتومبیل
بیمه ی تصادفات، بیمه ی سوانح، بیمه ی آسیب بدنی و خسارت (به جز آتش سوزی)
بازرگانى : بیمه مشترک
بیمه ی آتش سوزی
بیمه ی گروهی، بیمه ی دسته جمعی
بیمه ی تندرستی
(امریکا) بیمه ی بیمارستانی (که هزینه ی بستری شدن در بیمارستان را می پردازد)
بیمه کشتی در برابر اسیب یا زیان
بیمه ی عمر، بیمه ی زندگی، بیمه عمر
(اندوختن پول برای احتم ...

معنی insurance در دیکشنری تخصصی

insurance
[بهداشت] بیمه - پول بیمه
[حقوق] بیمه
[ریاضیات] بیمه
[آمار] بیمه
[ریاضیات] بیمه نامه
[ریاضیات] هزینه ی بیمه
[حسابداری] حق بیمه
[حسابداری] بیمه نامه
[حقوق] بیمه نامه
[حسابداری] حق بیمه
[حقوق] حق بیمه
[ریاضیات] حق بیمه
[سینما] نمای پوشش
[ریاضیات] بیمه ی حوادث
[ریاضیات] بیمه ی تمام خطر
[حقوق] بیمه مستمری سالانه
[عمران و معماری] بیمه اتومبیل
[عمران و معماری] بیمه اتومبیل
[ریاضیات] بیمه ی کلی، بیمه ی جامع
[عمران و معماری] بیمه اتومبیل
...

معنی کلمه insurance به انگلیسی

insurance
• contract by which property or persons are guaranteed against damage or loss; something which protects or guarantees safety
• insurance is an agreement in which you pay a fixed sum of money to a company, usually each year. then, if you become ill or if your property is damaged or stolen, the company pays you a sum of money.
• if you do something as an insurance against something unpleasant, you do it in order to protect yourself in case the unpleasant thing happens.
• see also national insurance.
insurance agency
• firm that sells insurance against various kinds of loss or damage
insurance agent
• person who sells insurance against various kinds of loss or damage
insurance application architecture
• (computers) model developed by ibm for the insurance industry (helps insurance companies integrate information technology into their businesses), iaa
insurance company
• company that provides compensation in case of loss or damage
insurance consultant
• professional advisor on insurance matters
insurance estimator
• person who does estimations and calculations for insurance companies
insurance laws
• laws which regulate the insurance business
insurance pension
• fund into which money is set aside each month and provides monthly payments when a person retires from his profession
insurance policy
• contract with an insurance company guaranteeing compensation in case of loss or damage
• an insurance policy is a written agreement which you sign in order to insure someone or something. ...

insurance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرنیا
بیمه
tina
insurance is an agreement in which you pay money to a company and if there is a accident they will give you a mount of money.
Shayan
به معنای بیمه است یا همان پولی که بیمه برای خسارت میدهد
kian
بمعناي بيمه
امیررضا فرهید
بیمه ……یه قرار دادی بین بیمه شونده و بیمه گذار که بیمه گذار در مقابل دریافت حق الزحمه از بیمه شونده ,خسارات ناشی از چیز های معینی مثل تصادفات را پرداخت میکند.

Insurance is an agreement in which you pay money tp a cpmany.Then,if there is an accident ,they will give you an amount of money
Elmira😊
بیمه
BB
Insurance is an agreement in which you pay money tp a cpmany.Then,if there is an accident ,they will give you an amount of money
سید محمد علوی نسب اشکذری
اگر بعد از کلمه insurance کلمه company بیاید به معنای شرکت بیمه میباشد
واگر insurance به تنهایی بیاید به معنای خسارتی است که بیمه گر باید پرداخت کند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی insurance
کلمه : insurance
املای فارسی : اینشورنک
اشتباه تایپی : هدسعقشدزث
عکس insurance : در گوگل

آیا معنی insurance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )