برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1332 100 1

intent

/ˌɪnˈtent/ /ɪnˈtent/

معنی: معنی، عمد، منظور، مرام، نیت، قصد، فکر، مفاد، تصمیم، مصمم
معانی دیگر: متوجه، خیره، مشتاقانه، شدید، فربود، جدی، پراراده، آهنگیده، هدف، خواسته، مفهوم، آرش، چم، رجوع شود به: intention، (حقوق: وضع روانی و هدف شخص هنگام انجام یا ارتکاب) نیت، مقصود

بررسی کلمه intent

اسم ( noun )
(1) تعریف: conscious plan; aim; intention.
مترادف: aim, aspiration, goal, intention, object, objective, plan, purport
متضاد: accident
مشابه: ambition, animus, design, purpose, spirit, target

- Her intent was to use her wealth to help others.
[ترجمه ترگمان] قصد او این بود که از ثروت خود برای کمک به دیگران استفاده کند
[ترجمه گوگل] قصد او این بود که از ثروت او برای کمک به دیگران استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It was not my intent to hurt her feelings.
[ترجمه ترگمان] قصد من نبود که به احساساتش صدمه بزنم
[ترجمه گوگل] این نیت من برای آسیب دادن به احساسات من نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It was a kind gesture, but she was nonetheless suspicious of the man's intent.
[ترجمه ترگمان] یک حرکت محبت‌آمیز بود، اما به هر حال به قصد مرد مظنون بود
[ترجمه گوگل] این یک حرکات مثبت بود، اما با این وجود مشکوک به قصد انسان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه intent در جمله های نمونه

1. intent on going
مصمم به رفتن

2. intent on her studies
جدی در مطالعات خود

3. an intent look
نگاه خیره

4. the true intent of this law
مفهوم واقعی این قانون

5. assault with intent to murder
حمله به قصد قتل

6. his face became intent as he examined the pictures
عکس‌ها را که بررسی می‌کرد قیافه‌اش حالت مشتاقی داشت.

7. to beat with the intent to kill
به قصد کشت زدن

8. as soon as they entered, i seized their intent
تا وارد شدند منظورشان به دلم برات شد.

9. the obscenity of a writing may lie as much in intent as in wording
قباحت یک نوشتار ممکن است به همان اندازه که ناشی از جمله‌بندی است ناشی از قصد و نیت هم باشد.

10. What is the intent of that sentence?
[ترجمه ترگمان]معنی این جمله چیست؟
[ترجمه گوگل]منظور از این جمله چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She behaved foolishly but with good intent.
...

مترادف intent

معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
عمد (اسم)
end , malice , aim , aforethought , purpose , intent , intention , premeditation , animus , resolve
منظور (اسم)
meaning , end , objective , aim , purpose , intent , intention , goal
مرام (اسم)
wish , desire , aim , intent , program , ideology , platform , principles , tenet , outlook
نیت (اسم)
resolution , effect , will , sentiment , purpose , intent , animus , idea , tenor
قصد (اسم)
resolution , will , assumption , pretension , purpose , intent , intention , animus , thought , purport , design , attempt , determination
فکر (اسم)
opinion , intent , intention , thought , idea , notion , concept , speculation
مفاد (اسم)
substance , meaning , sense , significance , signification , content , intent , purport , context , contents , tenor , text , contexture , raison d'etre
تصمیم (اسم)
resolution , decision , intent , intention , pluck , resolve , ruling , determination
مصمم (صفت)
intent , determined , stalwart , resolute , unflinching , decided , resolved , having decided , having made up one's mind , manful

معنی عبارات مرتبط با intent به فارسی

سرگرم کرد، کاری، سخت مشغول کاری، مصمم درکردن کاری

معنی intent در دیکشنری تخصصی

intent
[حقوق] قصد، نیت
[حقوق] خیانت در امانت
[حقوق] قصد فریب، قصد خدعه
[حقوق] قصد قانونگذر (در موارد تفسیر قانون توسط دادگاه)
[حقوق] قولنامه، قصد نامه
[حقوق] قولنامه، قصدنامه

معنی کلمه intent به انگلیسی

intent
• plan, goal, aim, objective; meaning, intention, significance
• concentrated, fixed, focused; determined, resolute; purposeful
• a person's intent is their intention to do something; a formal use.
• when you look intent, you show that you are paying great attention.
• if you are intent on doing something, you are determined to do it.
• you say to all intents and purposes to suggest that a situation is not exactly as you describe it but the effect is the same as if it were.
declaration of intent
• announcement of one's intentions or plans
evil intent
• malice, ill-will, bad intentions
letter of intent
• document that details a person's intention to act in a certain way or perform a certain task
malicious intent
• intent to harm, evil purpose
transferred intent
• criminal intent to commit a crime toward a factor other than the one that was actually injured
with evil intent
• with the intention of causing harm, maliciously, malignantly
with malicious intent
• with evil desire, with bad intentions, purposely

intent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد
ساسی مانکن
قصد
Zahra
قصد ، نیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی intent
کلمه : intent
املای فارسی : اینتنت
اشتباه تایپی : هدفثدف
عکس intent : در گوگل

آیا معنی intent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )