برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1318 100 1

interest group

بررسی کلمه interest group

اسم ( noun )
• : تعریف: an organized group of individuals working together for a common cause, often formed to influence public policy or support the rights of a specific segment of the population.

- Some local citizens formed an interest group to lobby for increased funding for environmental initiatives.
[ترجمه ترگمان] برخی از شهروندان محلی یک گروه سود برای لابی کردن برای افزایش بودجه برای ابتکارات زیست‌محیطی تشکیل دادند
[ترجمه گوگل] بعضی از شهروندان محلی گروهی متشکل را تشکیل دادند تا لابی برای افزایش بودجه برای ابتکارات زیست محیطی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The candidates were struggling to win the support of powerful interest groups with competing demands.
[ترجمه ترگمان] نامزدها برای جلب حمایت گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم می‌کردند
[ترجمه گوگل] کاندیداها در تلاش برای کسب حمایت از گروه های قدرتمند با خواسته های رقابتی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه interest group در جمله های نمونه

1. Obviously, an organization benefits greatly when its interest group persuades the government to allow it to regulate itself.
[ترجمه ترگمان]بدیهی است که یک سازمان تا حد زیادی منافع سازمان را هنگامی که گروه منافع آن را قانع می‌کند که به آن اجازه تنظیم خود را می‌دهد، سود زیادی می‌برد
[ترجمه گوگل]بدیهی است، هنگامی که گروه علاقه مند آن دولت را مجبور به تنظیم آن می کند، به شدت به نفع سازمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Recruiting the practices through a special interest group and through self selection is likely to have biased results.
[ترجمه ترگمان]استخدام این شیوه‌ها از طریق یک گروه علاقه خاص و از طریق انتخاب خود به احتمال زیاد نتایج مغرضانه خواهد داشت
[ترجمه گوگل]استخدام این شیوه ها از طریق یک گروه خاص و از طریق انتخاب خود احتمالا نتایجی منفی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. More recently, however, party and interest group practice has been seen as at odds with liberal-democratic theory.
[ترجمه ترگمان]با این حال، اخیرا، فعالیت‌های گروه و علایق گروهی به عنوان مخالف با تیوری لیبرال دموکرات تلقی شده‌است
[ترجمه گوگل]با این حال، اخیرا، تمرین گروهی و گروهی به نظر می رسد که با تئوری لیبرال دموکراتیک تفاوت دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

معنی کلمه interest group به انگلیسی

interest group
• an interest group is an organization or group of people who want certain things to happen or to be done because they will benefit from them.
special interest group
• subdivision of a computer user's group that meets to discuss a very specific issue, sig

interest group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لاله
گروهي از مردم كه به دنبال تأثير گذاري بر سياستها ي عمومي (به خاطر وجود يك موضوع نگران كننده) ميباشند
صادق جباری
گروه ذینفع؛ گروه ذی‌نفوذ
Gh.N.94
گروه موضوعی
special interest group : گروه موضوعی ویژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی interest group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )