برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

investigative

/ˌɪnˈvestəˌɡetɪv/ /ɪnˈvestɪɡətɪv/

وابسته به کندوکاو، تحقیقی، بازجویانه، جستجوگرانه (investigatory هم می گویند)، مبنی بر رسیدگی، باز جو ینده

بررسی کلمه investigative

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, relating to, or characterized by investigation.

- An investigative committee provided evidence for the impeachment of the judge.
[ترجمه ترگمان] یک کمیته تحقیقی شواهدی را برای استیضاح قاضی ارائه کرده‌است
[ترجمه گوگل] یک کمیته تحقیقاتی شواهدی را برای تجدید قضیه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه investigative در جمله های نمونه

1. investigative journalism
روزنامه‌نگاری پژوهشی

2. Investigative journalism presupposes some level of investigation.
[ترجمه ترگمان]روزنامه‌نگاری تحقیقی برخی از سطح تحقیقات را پیش‌فرض می‌کند
[ترجمه گوگل]روزنامه نگاری تحقیقاتی برخی از سطوح تحقیق را پیش بینی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The documentary was an example of investigative journalism at its best.
[ترجمه ترگمان]این مستند نمونه‌ای از خبرنگاری تحقیقی است که در بهترین حالت خود قرار دارد
[ترجمه گوگل]مستند نمونه ای از روزنامه نگاری تحقیقی بود که در بهترین حالت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Duncan Campbell is nationally known for his investigative work.
[ترجمه ترگمان]دانکن کمپبل به خاطر کار تحقیقی خود مشهور است
[ترجمه گوگل]دانکن کمپبل به طور ملی به خاطر کار تحقیقاتی او شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Children are encouraged to take an investigative approach to learning.
...

معنی کلمه investigative به انگلیسی

investigative
• pertaining to investigation, searching for information; inclination toward investigation
• investigative activities involve examining all the facts connected with an event, situation, or allegation in order to discover the truth.

investigative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
(برای توصیف شخصیت انسان) اهل تحقیق و جستجو
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
used about someone who tries to discover new facts and details about something
صادق محمدی راد
تحقیقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی investigative
کلمه : investigative
املای فارسی : اینوستیگتیو
اشتباه تایپی : هدرثسفهلشفهرث
عکس investigative : در گوگل

آیا معنی investigative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )